Aktualności

Wnioski na bon żłobkowy od 2 września

Od dnia 2 września 2019 r. w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (pokój nr 4 – 5), ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych oraz będących pod opieką dziennego opiekuna mogą składać, w formie papierowej, wnioski o przyznanie suwalskiego bonu żłobkowego.
 
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie suwalskiego bonu żłobkowego:
 
1. Wnioski wraz z załączonymi dokumentami, tj.:
1) informacją/informacjami o rezygnacji z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki (oboje rodziców/opiekunów prawnych, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – jeden rodzic/opiekun prawny);
2) dokumentem potwierdzającym/dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (oboje rodziców/opiekunów prawnych, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – jeden rodzic/opiekun prawny);
3) informacją/informacjami o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego, rodzicielskiego, macierzyńskiego (oboje rodziców/opiekunów prawnych, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – jeden rodzic/opiekun prawny);
4) kserokopią umowy o objęciu dziecka opieką, zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy albo z podmiotem, o którym mowa w § 1 pkt 11), poświadczoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem;
5) zobowiązaniem wnioskodawcy do składania, co 3 miesiące, począwszy od dnia przyznania bonu, oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna (oboje rodziców/opiekunów prawnych, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – jeden rodzic/opiekun prawny).
 
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych oraz będących pod opieką dziennego opiekuna powinni posiadać Suwalskie Karty Mieszkańca, których numery wpisują we wniosku o przyznanie suwalskiego bonu żłobkowego! (oboje rodziców/opiekunów prawnych, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – jeden rodzic/opiekun prawny).
 
2. Zgodnie z § 8 ust. 3 – 5 uchwały nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
29 maja 2019 r. w sprawie suwalskiego bonu żłobkowego (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego poz. 3093):
- w przypadku złożenia wniosku w sprawie przyznania bonu w terminie do 5 dnia miesiąca, bon za miesiąc określony w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 2 ww. uchwały wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.
- w przypadku złożenia wniosku w sprawie przyznania bonu po 5 dniu miesiąca, bon zostaje przyznany od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek.
Bon za każdy miesiąc, określony w decyzji, o której mowa w ust. 2 ww. uchwały, wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.

zdjęcie: pixabay.com

26
Sierpień