Aktualności

Stron 43 z 50


Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez organizację zawodów strzeleckich Mistrzostwa Suwałk w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, zgłoszonego przez Podlaską Organizacj...
Czytaj więcej
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w zakres
Zarządzenie Nr 64/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wy...
Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku
Zarządzenie Nr 65/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosp...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
Zarządzenie Nr 63/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
Czytaj więcej
Konsultacje projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2019-2021
Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2019-2021.
Czytaj więcej
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego
Do 8 lutego można zgłaszać uwagi do oferty realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez organizację zawodów strzeleckich Mistrzostwa Suwałk w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, zgłoszonej przez Podlaską Orga...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Zarządzenie Nr 52/ 2019 Przydenta Miasta Suwałk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert na prowadzenie klubów rodzica
Zarządzenie Nr 51/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu poli...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2019 rok
Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2019 rok
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w 2019 roku
Zarządzenie Nr 47/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ...
Czytaj więcej
Stron 43 z 50