Aktualności

Stron 48 z 50


Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Rodzic najlepszy nauczyciel”, zgłoszonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
Czytaj więcej
Nabór do komisji konkursowych w latach 2019-2020
Do 17 grudnia 2018 r. można zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w latach 2019-2020
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku
Do 13 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku.
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Do 13 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
Czytaj więcej
Konsultacje z SRDPP projektu modyfikacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023
Konsultacje z SRDPP projektu modyfikacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie zdrowia publicznego II
Do 10 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania ro...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej
Do 10 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywani...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym
Do 10 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk polegającego na prowadzeniu placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym....
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert w zakresie zdrowia publicznego I
Do 10 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania ro...
Czytaj więcej
Wyniki konsultacji projektu uchwały ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok
Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania ...
Czytaj więcej
Stron 48 z 50