Do zadań Wydziału Inwestycji, należą sprawy z zakresu planowania, realizacji, nadzoru inwestycji i remontów finansowanych z budżetu Miasta, a w szczególności:

1) przygotowywanie studiów, koncepcji oraz projektów planów rozwoju, modernizacji i remontów infrastruktury drogowej, teletechnicznej, elektrycznej i pozostałej infrastruktury miejskiej,
2) przygotowanie, opracowanie oraz nadzór nad realizacją prowadzonych inwestycji,
3) przygotowanie i realizacja inwestycji miejskich obejmujących w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę oraz remonty:
a) siedzib publicznych ośrodków kultury,
b) miejskich obiektów sportu i rekreacji,
c) miejskich placówek oświatowych i pomocy społecznej, publicznych żłobków przedszkoli i szkół,
d) dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, mostów oraz inżynieryjnych urządzeń drogowych usytuowanych w granicach administracyjnych miasta,
e) infrastruktury teletechnicznej,
f) infrastruktury energetycznej i oświetleniowej,
4) prowadzenie spraw w zakresie społecznych inicjatyw inwestycyjnych finansowanych z budżetu Miasta,
5) sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji rzeczowo-finansowej inwestycji i remontów miejskich i inwestycyjnych inicjatyw społecznych,
6) sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad inwestycjami i remontami finansowanymi z budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta, zadań realizowanych w ramach inwestycyjnych inicjatyw społecznych oraz dokonywanie odbioru inwestycji,
7) opracowywanie opinii oraz szacunku kosztów zadań inwestycyjnych i remontowych Miasta,
8) przygotowywanie części merytorycznej i harmonogramów rzeczowo – finansowych do wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
9) przygotowywanie części rzeczowej do sprawozdań i informacji z dofinansowania zadań ze źródeł pozabudżetowych,
10) uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
11) uzyskiwanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub w otoczeniu zabytków (na terenie objętym ochroną konserwatorską),
12) uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych,
13) uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją,
14) uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
15) zgłaszanie robót niewymagających pozwolenia na budowę,
16) uzyskiwanie pozwoleń na budowę lub zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
17) składanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego o ustaleniu wysokości odszkodowania z tytułu przejętych nieruchomości na rzecz dróg i udział w prowadzonym postępowaniu,
18) zgłaszanie rozpoczęcia budowy,
19) przekazywanie placów budów wykonawcom robót,
20) składanie zawiadomień o zakończeniu budowy lub uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego,
21) organizacja i zlecanie nadzoru nad wybranymi zadaniami inwestycyjnymi,
22) wykonywanie innych funkcji inwestorskich,
23) prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu I.

 
Naczelnik - Paweł Perkowski