1. Do zadań Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych należy planowanie strategii i kierunków rozwoju miasta, pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych oraz promocja inwestycyjna Miasta.

2. Działania wydziału obejmują w szczególności:
1) inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie opracowywania strategii i programów dotyczących rozwoju miasta,
2) nadzór nad wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju miasta, programów rozwoju przedsiębiorczości i innych dotyczących rozwoju miasta,
3) sporządzanie bieżących oraz okresowych analiz i ocen rozwoju społeczno – gospodarczego miasta, w tym:
a) analizowanie stanu gospodarki miejskiej,
b) opracowywanie założeń wieloletniego planu inwestycyjnego,
c) analizowanie poziomu życia mieszkańców i zgłaszanych przez nich potrzeb oraz monitorowanie społecznych skutków polityki gospodarczej prowadzonej przez władze miasta,
d) opracowywanie i wydawanie corocznych raportów o stanie Miasta,
e) współdziałanie z organami administracji rządowej, urzędami pracy i związkami zawodowymi w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,
4) prowadzenie bieżącej analizy pozyskanych środków pomocowych Unii Europejskiej oraz przedkładanie wniosków w zakresie ich wykorzystania,
5) realizacja zadań związanych z programami pomocowymi Unii Europejskiej, w tym:
a) przedkładanie propozycji realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej wraz z ich oceną w zakresie celowości i efektów społeczno – gospodarczych,
b) monitoring oraz ocena stanu przygotowania przez jednostki miejskie wniosków aplikacyjnych dotyczących zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej,
c) opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania środków Unii Europejskiej oraz sporządzanie w tym zakresie odpowiedniej sprawozdawczości,
6) koordynowanie i analizowanie wszystkich dostępnych programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych, z których istnieją możliwości pozyskania środków finansowych i przekazywanie informacji w tym zakresie odpowiednim wydziałom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym,
7) opracowywanie i opiniowanie pod względem celowości projektów inwestycji oraz innych przedsięwzięć gospodarczych finansowanych z budżetu miasta,
8) opracowywanie i dystrybucja ofert inwestycyjnych oraz innych materiałów służących promocji inwestycyjno-gospodarczej Miasta,
9) przygotowywanie i prowadzenie negocjacji z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć,
10) kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych w ramach przygotowywanych i prowadzonych przez nich w mieście inwestycji,
11) utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym, Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska Wschód w Suwałkach Spółka z o.o., organizacjami przedsiębiorców, stowarzyszeniami branżowymi i izbami gospodarczymi w zakresie promocji oferty inwestycyjnej miasta,
12) obsługa posiedzeń Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta,
13) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta i regionu, a w szczególności organizowanie prezentacji gospodarczych miasta na targach i imprezach wystawienniczych, w tym we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami gospodarczymi,
14) gromadzenie oraz aktualizowanie informacji dotyczących potencjału gospodarczego miasta i warunków inwestycyjnych, w tym między innymi gruntów przeznaczonych na cele gospodarcze, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rynku pracy, organizacji biznesowych, finansowych itp.,
15) przygotowanie oraz aktualizacja prezentacji inwestycyjno – gospodarczej Miasta,
16) prowadzenie badań ankietowych, sondażowych i innych działań w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat ważnych spraw gospodarczych,
17) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem Strategicznych Ocena Oddziaływania na Środowisko dla projektów dokumentów opracowywanych w Wydziale, tj. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymaganych prawem lub których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000,
18) opracowywanie i przekazywanie do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej danych niezbędnych do przygotowania i przekazania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska rocznej informacji o przeprowadzonych Strategicznych Ocenach Oddziaływania na Środowisko.

3. Pełnienie roli Transgranicznego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Suwałkach dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013”.

4. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu RFZ.

Naczelnik – Marcin Bonisławski