Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych


1. Do zadań Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych należy planowanie strategii i kierunków rozwoju miasta, pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych oraz promocja inwestycyjna Miasta. Działania wydziału obejmują w szczególności:

1) inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie opracowywania strategii i programów dotyczących rozwoju miasta,
2) nadzór nad wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju miasta, programów rozwoju przedsiębiorczości i innych dotyczących rozwoju miasta,
3) sporządzanie bieżących oraz okresowych analiz i ocen rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, w tym:
  • analizowanie stanu gospodarki miejskiej,
  • opracowywanie założeń wieloletniego planu inwestycyjnego,
  • analizowanie poziomu życia mieszkańców i zgłaszanych przez nich potrzeb oraz monitorowanie społecznych skutków polityki gospodarczej prowadzonej przez władze miasta,
  • opracowywanie i wydawanie corocznych raportów o stanie Miasta,
  • współdziałanie z organami administracji rządowej, urzędami pracy i związkami zawodowymi w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,
4) prowadzenie bieżącej analizy pozyskanych środków pomocowych Unii Europejskiej oraz przedkładanie wniosków w zakresie ich wykorzystania,
5) realizacja zadań związanych z programami pomocowymi Unii Europejskiej, w tym:
  • przedkładanie propozycji realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej wraz z ich oceną w zakresie celowości i efektów społeczno-gospodarczych,
  • monitoring oraz ocena stanu przygotowania przez jednostki miejskie wniosków aplikacyjnych dotyczących zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej,
  • opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania środków Unii Europejskiej oraz sporządzanie w tym zakresie odpowiedniej sprawozdawczości,
6) koordynowanie i analizowanie wszystkich dostępnych programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych, z których istnieją możliwości pozyskania środków finansowych i przekazywanie informacji w tym zakresie odpowiednim wydziałom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym,
7) opracowywanie i opiniowanie pod względem celowości projektów inwestycji oraz innych przedsięwzięć gospodarczych finansowanych z budżetu miasta,
8) opracowywanie i dystrybucja ofert inwestycyjnych oraz innych materiałów służących promocji inwestycyjno-gospodarczej Miasta,
9) przygotowywanie i prowadzenie negocjacji z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć,
10) kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych w ramach przygotowywanych i prowadzonych przez nich w mieście inwestycji,
11) utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym, Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska Wschód w Suwałkach Spółka z o.o., organizacjami przedsiębiorców, stowarzyszeniami branżowymi i izbami gospodarczymi w zakresie promocji oferty inwestycyjnej miasta,
12) obsługa posiedzeń Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta,
13) podejmowanie działań  na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta i regionu, a w szczególności organizowanie prezentacji gospodarczych
miasta na targach i imprezach wystawienniczych, w tym we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami gospodarczymi,
14) gromadzenie oraz aktualizowanie informacji dotyczących potencjału gospodarczego miasta i warunków inwestycyjnych, w tym między innymi gruntów przeznaczonych na cele gospodarcze, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rynku pracy organizacji biznesowych, finansowych itp.,
15) przygotowanie oraz aktualizacja prezentacji inwestycyjno-gospodarczej Miasta,
16) prowadzenie badań ankietowych, sondażowych i innych  działań w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat ważnych spraw gospodarczych;
 
2. Pełnienie roli Transgranicznego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Suwałkach dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa–Polska 2007-2013”.

3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu RFZ.
Naczelnik – Marcin Bonisławski