Do zadań Wydziału Informatyki należy:

1) organizacja, nadzór i koordynacja wdrażania i rozwoju techniki informatycznej w Urzędzie,
2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad siecią komputerową i sprzętem komputerowym Urzędu,
3) zapewnianie i utrzymywanie w sprawności oprogramowania i sprzętu dla wszystkich użytkowników systemów eksploatowanych w Urzędzie,
4) administrowanie i utrzymanie strony technicznej serwisów internetowych Miasta, w tym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
5) przygotowywanie opinii, zestawień i innej dokumentacji informatycznej na potrzeby Urzędu,
6) nadzór nad technicznym funkcjonowaniem miejskiego systemu monitoringu oraz koordynacja działań w zakresie jego rozbudowy,
7) prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu z zakresu informatyki uwzględniających specyfikę ich pracy oraz wykorzystywanych przez nich narzędzi informatycznych,
8) udział w przygotowaniu procedur zamówień publicznych związanych z zakupem sprzętu, oprogramowania i usług zewnętrznych na potrzeby Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w tym w ramach projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
9) weryfikacja i realizacja zapotrzebowań na sprzęt komputerowy składanych przez Naczelników,
10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej,
11) monitorowanie rozwoju systemów informatycznych i wdrażanych rozwiązań z dziedziny nowych technologii na terenie Miasta,
12) zapewnienie i nadzór nad systemami łączności Urzędu,
13) nadzór i kontrola legalności oprogramowania i przeprowadzanie audytu w tym zakresie,
14) wdrożenie, administracja i utrzymanie elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznego urzędu,
15) prowadzenie wewnętrznej informacyjnej strony Urzędu zawierającej wewnętrzne instrukcje i zarządzenia w tym dokumenty Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
16) realizacja zakupu oprogramowania komputerowego na podstawie wniosków wydziałów, udział w uzgodnieniu ich wymaganych funkcjonalności i parametrów,
17) realizacja obsługi sprzętowej i osobowej w zakresie transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępnianie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta nagrań z obrad sesji Rady,
18) Naczelnik Wydziału Informatyki realizuje zadania Głównego Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
19) prowadzenie ewidencji oraz nadawanie i cofanie na wniosek naczelników wydziałów uprawnień dostępowych do systemów informatycznych,
20) opracowanie i nadzór na przestrzeganiem i stosowaniem w działalności wydziałów opracowanych i przyjętych zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji, Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.
 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu IN.
Naczelnik - Radosław Jabłoński