Biuro Rady Miejskiej

Zakres działania Biura Rady Miejskiej:

1) Biuro Rady Miejskiej wykonuje zadania związane z obsługą merytoryczną, administracyjną i organizacyjną Rady i jej komisji oraz udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatu;

2) Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:
a) przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie przewidzianym kompetencjami,
b) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady,
c) prowadzenie ewidencji protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji,
d) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych,
e) prowadzenie rejestru skarg, których rozpatrywanie należy do kompetencji Rady,
f) wykonywanie administracyjno-organizacyjnej obsługi sesji Rady, posiedzeń komisji i innych spotkań w ramach pracy Rady,
g) nadzór  nad  terminowym rozpatrywaniem i załatwianiem interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji,
h) prowadzenie korespondencji w zakresie przewidzianym kompetencjami,
i) przygotowywanie list diet radnych,
j) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta Suwałk, Sejmiku Województwa, organów jednostek pomocniczych oraz ławników sądowych,
k) publikacja uchwał Rady Miejskiej, aktów prawa miejscowego ich tekstów jednolitych i ujednoliconych, protokołów posiedzeń Rady i komisji w Biuletynie Informacji Publicznej,
l) nadzór nad aktualizacją bazy uchwał Rady,  aktów prawa miejscowego i ich tekstów jednolitych i ujednoliconych,
ł) przesyłanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,
m) zapraszanie osób spoza Rady Miejskiej, których obecność jest niezbędna w trakcie procedowania projektów uchwał,
n) prowadzenie spraw związanych z symbolami miasta (herb, flag, sztandar, hymn itp.) nadawanymi przez Radę Miejską w Suwałkach,
o) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” i „Zasłużony dla Miasta Suwałk” nadawanymi przez Radę Miejską w Suwałkach;

3) Merytoryczny nadzór nad pracą Biura Rady sprawuje Przewodniczący Rady Miejskiej;

4) Decyzje w sprawach kadrowych Biura Rady podejmowane są przez Prezydenta;

5) Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu BRM.

 
Kierownik - Marcin Szypulski