Zakres działania Biura Rady Miejskiej:

1) Biuro Rady Miejskiej wykonuje zadania związane z obsługą merytoryczną, administracyjną i organizacyjną Rady i jej komisji oraz udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatu;

2) Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie przewidzianym kompetencjami,
2) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady,
3) prowadzenie ewidencji protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji,
4) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych,
5) prowadzenie rejestru skarg, których rozpatrywanie należy do kompetencji Rady,
6) wykonywanie administracyjno-organizacyjnej obsługi sesji Rady, posiedzeń komisji i innych spotkań w ramach pracy Rady,
7) nadzór nad terminowym rozpatrywaniem,załatwianiem i udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wniosków komisji,
8) prowadzenie korespondencji w zakresie przewidzianym kompetencjami,
9) przygotowywanie list diet radnych,
10) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta Suwałk, Sejmiku Województwa, organów jednostek pomocniczych oraz ławników sądowych, w tym obsługa Miejskiej Komisji Wyborczej i Urzędników Wyborczych,
11) publikacja uchwał Rady Miejskiej, aktów prawa miejscowego ich tekstów jednolitych i i ujednoliconych, protokołów posiedzeń Rady i komisji, imiennych wykazów głosowań radnych, interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty,
12) inicjowanie i nadzór nad aktualizacją bazy uchwał Rady, aktów prawa miejscowego i ich tekstów jednolitych i ujednoliconych, zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych oraz tekstów jednolitych znowelizowanych aktów prawa miejscowego, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy od dnia wejście w życie uchwały zmieniającej
13) przesyłanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,
14) zapraszanie osób spoza Rady Miejskiej, których obecność jest niezbędna w trakcie procedowania projektów uchwał,
15) prowadzenie spraw związanych z symbolami miasta (herb, flag, sztandar, hymn itp.) nadawanymi przez Radę Miejską w Suwałkach,
16) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” i „Zasłużony dla Miasta Suwałk” nadawanymi przez Radę Miejską w Suwałkach,
17) prowadzenie spraw związanych z obsługą Młodzieżowej Rady Miasta,
18) nadzór nad realizacją obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniania na stronach BIP i na stronie internetowej Miasta nagrań z obrad sesji Rady.

3) Merytoryczny nadzór nad pracą Biura Rady sprawuje Przewodniczący Rady Miejskiej.

4) Decyzje w sprawach kadrowych Biura Rady podejmowane są przez Prezydenta.

5) Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu BRM.

 
Kierownik - Elżbieta Polańska