Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy realizacja zadań Miasta z zakresu: gospodarki leśnej, gospodarki wodnej, geologii, zieleni miejskiej, oraz zadań organu ochrony środowiska, a w szczególności:

 1. opracowywanie programów ochrony środowiska miasta,
 2. prowadzenie spraw z zakresu ochrony: fauny i flory, powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem,
 3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony wód,
 4. prowadzenie spraw z zakresu ochrony gleby i ziemi,
 5. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem z odpadami innymi niż komunalne, w tym wydawanie zezwoleń na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów i pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 6. prowadzenie nadzoru w zakresie prawidłowego postępowania z zagospodarowaniem nieczystości ciekłych, osadów oraz kontroli szczelności zbiorników nieczystości ciekłych,
 7. monitoring zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Staniszewskiego,
 8. prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem, funkcjonowaniem oraz zniesieniem form ochrony przyrody na terenie miasta,
 9. podejmowanie działań służących popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody, w tym podejmowanie działań nakierowanych na edukację ekologiczną,
 10. prowadzenie kontroli oraz zlecanie badań w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 11. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 12. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów wymagających zezwolenia,
 13. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 14. nadzór nad bieżącym utrzymaniem koryta i nabrzeży rzeki Czarna Hańcza,
 15. nadzór nad bieżącym utrzymaniem terenów zieleni, zakładaniem nowych terenów oraz nasadzeniami,
 16. prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem zwierząt na terenie miasta, w tym zwalczania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 17. organizowanie i nadzór nad postępowaniem ze zwłokami zwierzęcymi oraz odłowem zwierząt dzikich,
 18. prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem zwierząt dziko żyjących na terenie miasta,
 19. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne,
 20. prowadzenie rejestru zwierząt objętych konwencją waszyngtońską,
 21. opiniowanie oraz wydawanie decyzji w sprawach koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie złóż kopalin,
 22. przyjmowanie zgłoszeń prac geologicznych,
 23. zatwierdzanie projektów robót geologicznych,
 24. podejmowania działań w zakresie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem prac geologicznych,
 25. prowadzenie procedury administracyjnej związanej z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 26. realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko dla opracowywanych projektów dokumentów, tj. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymaganych prawem lub których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 lub znacząco oddziaływać na środowisko,
 27. przyjmowanie danych od Wydziałów i na ich podstawie opracowywanie i przekazywanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska corocznych informacji o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko realizowanych przez wszystkie wydziały urzędu,
 28. prowadzenie spraw w zakresie unieszkodliwiania azbestu,
 29. realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy prawo wodne.


 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu OŚ.
p.o. Naczelnika - Jerzy Gałązka