Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) w zakresie geodezji i kartografii:
a) prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w tym:
- ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
- rejestru cen i wartości nieruchomości,
- szczegółowej osnowy geodezyjnej,
- bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych,
c) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
d) zakładanie osnów szczegółowych,
e) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom,
f) zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic, adresów oraz ustalanie numeracji porządkowej,
g) planowanie, zlecanie i odbiór robót geodezyjnych i kartograficznych,
h) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) gospodarowanie zasobem nieruchomości gminnym i Skarbu Państwa w tym:
- ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem,
- sporządzanie planów wykorzystania zasobu i informacji, analiz o stanie wykorzystania majątku Miasta i przedstawienie propozycji działań w zakresie efektywnego gospodarowania mieniem komunalnym,
- przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych,
- dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
- nabywanie i zbywanie nieruchomości z zasobów.
b) komunalizacja mienia Skarbu Państwa,
c) sprzedaż nieruchomości mienia gminnego i Skarbu Państwa lub oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i prowadzenie rejestru sprzedaży,
d) dzierżawa gruntów rolnych, prowadzenie ewidencji gruntów dzierżawionych wraz z ustalaniem wymiaru należności,
e) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym,
f) scalenia, podziały i rozgraniczania nieruchomości,
g) przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd,
h) kontrola wykonywania prawa użytkowania i trwałego zarządu,
i) rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, dzierżaw lub najmu oraz wygaszanie prawa użytkowania i trwałego zarządu,
j) korzystanie przez Gminę Miasto Suwałki z prawa pierwokupu,
k) zamiany nieruchomości,
l) wyrażanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej,
m) aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, użytkowanie i trwały zarząd wraz z prowadzeniem ewidencji w tym zakresie,
n) naliczanie opłat adiacenckich:
- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału,
- z tytułu uczestniczenia w kosztach wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub drogi,
o) naliczanie opłat planistycznych związanych z uchwalaniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego,
p) przejmowanie na rzecz Gminy Miasto Suwałki gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz obiektami infrastruktury technicznej i społecznej od przedsiębiorstw państwowych,
q) wywłaszczanie i zwrot nieruchomości,
r) okazywanie na gruncie granic nieruchomości zbywanych przez Gminę Miasto Suwałki,
s) sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości rolnych i leśnych będących bezpośrednio w dyspozycji Gminy Miasto Suwałki,
t) udzielanie zezwoleń na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości i ustalanie wysokości odszkodowań z tego tytułu,
u) wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy, podejmowanie i prowadzenie postępowań spadkowych oraz przyjmowanie i zagospodarowywanie spadków,
v) naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę, najem, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej, a także prowadzenie spraw dotyczących wymiaru oraz uzgadniania rejestru przypisów i odpisów tych opłat,
w) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa i Miasta przekazanym na podstawie zawartych umów do zarządzania Zarządowi Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o., a w szczególności wykonywanie kontroli realizacji tych umów, potwierdzanie faktur, zestawień faktur i innych dokumentów związanych z płatnościami, dokonywanie przypisów i odpisów za nieruchomości przekazane w zarząd.

3) w zakresie rolnictwa i leśnictwa:
a) ochroną gruntów rolnych i leśnych,
b) produkcją roślinną i zwierzęcą,
c) ogrodami działkowymi,
d) wspólnotami gruntowymi,
e) rejestracją sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
f) wydawaniem kart wędkarskich,
g) sprawami z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu GR.
Naczelnik - Radosław Wysocki
Kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa - Dorota Szymańska