Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należą sprawy związane m. in. z realizacją dochodów z tytułu podatków i opłat, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego,
2) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej określonej w przepisach szczególnych,
3) prowadzenie analitycznej księgowości dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu:
a) podatków i opłat lokalnych,
b) podatku rolnego i leśnego,
c) wieczystego użytkowania gruntów i trwałego zarządu,
d) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
e) opłaty adiacenckiej,
f) opłaty planistycznej,
g) sprzedaży mienia,
h) opłaty za udostępnienie danych osobowych,
i) opłaty za karty wędkarskie,
j) opłaty eksploatacyjnej,
k) opłaty skarbowej,
l) opłaty komunikacyjnej,
m) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
n) grzywien i mandatów,
o) opłat za koncesje i licencje,
p) opłat za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym,
q) innych należności w ramach bieżących potrzeb,
4) prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania,
5) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,
6) windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym,
7) prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym,
8) prowadzenie ewidencji wpłat i rozrachunków z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz windykacja należności z tego tytułu,
9) przygotowywanie odpowiedzi w zakresie udostępniania informacji o stanie majątkowym i informacji o danych osobowych na wniosek uprawnionych podmiotów,
10) księgowanie wpłat na indywidualne konta i rozksięgowanie na odsetki, należności główne i inne tytuły wg odrębnych przepisów,
11) dekretowanie wyciągów bankowych i przygotowywanie zestawień wpłat wg rodzajów dochodów i należności, we współpracy z Wydziałem Budżetu i Finansów,
12) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień w tym zakresie,
13) bieżąca aktualizacja danych podatników oraz dłużników,
14) prowadzenie działań zmierzających do egzekucji administracyjnej, sądowej oraz windykacji (wystawianie upomnień, wezwań oraz tytułów wykonawczych itp.),
15) prowadzenie kontroli podatkowej,
16) wydawanie bloczków biletów opłaty targowej, kwitariuszy przychodowych i rozliczanie inkasentów opłaty targowej i skarbowej,
17) ewidencja druków opłaty targowej i kwitariuszy przychodowych,
18) przekazywanie informacji o uzyskanych wpływach z podatku rolnego Podlaskiej Izbie Rolniczej i informacji do Wydziału Budżetu i Finansów o wysokości wpłaty na rzecz Izby,
19) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw wymaganych odrębnymi przepisami,
20) przyjmowanie deklaracji składanych w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie przypisu (wymiaru) należności z tego tytułu,
21) wydawanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia przez podmiot do tego zobowiązany deklaracji o wysokości opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu PO.
Naczelnik - p.o. Bogumiła Ołów