Zadania Biura Obsługi Prawnej:
 
Biuro Obsługi Prawej odpowiada za sprawy związane z obsługą prawną Prezydenta, Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach zgodnie z postanowieniami ustawy o radcach prawnych, a w szczególności:
1) bieżące udzielanie interpretacji, porad, doradztwa prawnego oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
2) sporządzanie opinii prawnych i innych opracowań na piśmie;
3) informowanie na bieżąco (z własnej inicjatywy), odpowiednio: prezydenta, zastępców prezydenta, sekretarza i skarbnika oraz naczelników wydziałów o:
a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym gminy i miasta na prawach powiatu,
b) uchybieniach w działalności urzędu (wydziałów) w przestrzeganiu prawa i skutkach tych uchybień;
4) uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
5) uzgadnianie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, parafowanie zawieranych umów. W przypadku braku możliwości uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu ewentualna odmowa parafowania musi być wyrażona w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie wskazujące na rozwiązania prawidłowe pod względem prawnym;
6) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawa miejscowego, zarządzeń Prezydenta i innych aktów prawnych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej. W przypadku braku możliwości uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu ewentualna odmowa parafowania musi być wyrażona w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie wskazujące na rozwiązania prawidłowe pod względem prawnym,
7) udział w pracach zespołów, komisji i innych ciał roboczych powoływanych przez Prezydenta Miasta wg otrzymanych dyspozycji;
8) uczestniczenie i świadczenie obsługi prawnej w trakcie obrad sesji i komisjach Rady Miejskiej;
9) świadczenie obsługi prawnej w postępowaniach przetargowych, w tym reprezentowanie przed KIO i sądami;
10) dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i prowadzenie egzekucji należnych wierzytelności cywilno-prawnych w/g otrzymanych dyspozycji;
11) reprezentowanie Urzędu/Prezydenta/Miasta przed urzędami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi na podstawie dodatkowych upoważnień, w przypadku wystąpienia sporów prawnych, postępowań arbitrażowych lub pojednawczych;
12) udział w postępowaniu następczym mającym na celu weryfikację informacji o naruszeniu prawa, realizowanym w ramach Regulaminu (procedury) zgłaszania naruszeń prawa i ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu OP.