Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia należy prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zwalczania patologii społecznych, rozwiązywania problemów społecznych, zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
1) koordynacja i współpraca przy opracowaniu, wdrażaniu, monitoringu i realizacji:
a) strategii rozwiązywania problemów społecznych,
b) analiz i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
c) programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie,
e) programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Suwałk,
f) realizacja zadań samorządu z zakresu zdrowia publicznego,
g) programu działań na rzecz seniorów,
h) programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej,
2) realizacja zadań w zakresie powoływania członków Miejskiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz udział przedstawiciela Wydziału w jej pracach;
3) organizowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania patologii społecznych;
4) wykonywanie czynności w zakresie obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5) wykonywanie czynności w zakresie procedury Niebieskiej Karty;
6) udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
7) organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
8) przygotowywanie propozycji rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta;
9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie miasta Suwałki, w zastępstwie podczas nieobecności Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
10) prowadzenie w zastępstwie, podczas nieobecności Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, ewidencji stowarzyszeń z wyłączeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej;
11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem lub cofnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
12) prowadzenie postępowań o wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego;
13) realizacja programu „Karta Dużej Rodziny”;
14) realizacja programu Suwalska Karta Mieszkańca;
15) prowadzenie postępowań stwierdzających spełnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w niepublicznych placówkach opiekuńczo –wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Miasta;
16) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Suwałkach w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
17) koordynowanie spraw związanych z orzekaniem o zgonie i wystawianiem karty zgonu osób zmarłych na terenie Miasta;
18) realizacja zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym wypełnianie obowiązków i funkcji głównego
koordynatora ds. dostępności.
2. Wydział wykonuje czynności w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem:
1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach;
2) Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach;
3) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach "Dom nr 1" oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach "Dom nr 2";
4) Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach.
3. Prowadzenie spraw i nadzór związany ze zleceniem/powierzeniem realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, w obszarze rozwiązywania problemów społecznych.

4. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu SZ.
Naczelnik - Dorota Szczęsna