Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego należy realizacja zadań Miasta z zakresu: nadzoru nad komunalnymi jednostkami organizacyjnymi, budownictwa komunalnego, miejskiego transportu zbiorowego, cmentarnictwa, utrzymania czystości i porządku, odbioru odpadów komunalnych, prowadzenia spraw polityki energetycznej miasta, polityki elektromobilności i paliw alternatywnych, a w szczególności:

1) realizacja zadań Miasta w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i pomników,
3) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem cmentarza komunalnego,
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk,
5) nadzór nad działalnością z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście,
6) prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia miasta w energię cieplną, elektryczną, gaz i paliwa alternatywne,
7) prowadzenie spraw związanych z regulacjami określonymi w przepisach o elektromobilności,
8) podejmowanie działań zmierzających do oszczędności w zużyciu energii w sektorze publicznym miasta, realizacja funkcji Energetyka Miejskiego,
9) realizacja funkcji organizatora miejskiej komunikacji autobusowej,
10) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących użyczonych jednostkom organizacyjnym Miasta środków transportowych w celu realizacji publicznych usług transportowych,
11) opracowywanie informacji i analiz o stanie wykorzystania majątku Miasta wniesionego do spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
12) prowadzenie spraw związanych z udziałem Miasta w spółkach, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
13) sprawowanie nadzoru właścicielskiego i współudział w kontroli, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, dokonywanie analiz funkcjonowania komunalnych jednostek organizacyjnych Miasta oraz obsługa techniczno-administracyjna związana z realizacją zadań Prezydenta, jako organu właścicielskiego spółek komunalnych,
14) prowadzenie ksiąg inwentarzowych długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji i udziałów miasta w spółkach,
15) opracowywanie koncepcji przekształceń własnościowo – organizacyjnych komunalnych jednostek organizacyjnych Miasta i koordynacja prac związanych z prowadzeniem tych zmian,
16) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach,
17) prowadzenie spraw związanych z pasażerskim transportem ponadregionalnym,
18) prowadzenie, w porozumieniu z Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach, spraw związanych z określeniem granic stref taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków na terenie Miasta i stref płatnego parkowania,
19) nadzorowanie realizacji zadań z zakresu budownictwa komunalnego w Suwałkach,
20) administrowanie elektronicznym systemem służącym do zgłaszania przez mieszkańców problemów i uwag dotyczących stanu miejskiej infrastruktury.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu GK.

Naczelnik Marcin Szypulski