Wydział Budżetu i Finansów

Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należą sprawy budżetu i finansów Miasta, a w szczególności:

1) przygotowywanie propozycji założeń budżetowych,
2) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektu budżetu,
3) planowanie i realizacja budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
  • przygotowanie materiałów służących do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej i ich opracowanie,
  • obsługa finansowo – księgowa budżetu i środków pozabudżetowych,
  • przekazywanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Miasta,
  • przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania projektów aktów prawnych dotyczących zmian budżetu,
4) obsługa płac pracowników Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków,
5) ewidencja i analiza płac pracowników Urzędu,
6) obsługa kasowa Urzędu,
7) opracowanie projektu budżetu Miasta,
8) opracowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących:
  • budżetu Miasta na rok budżetowy,
  • wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
  • zmian w budżecie Miasta,
  • kredytów i pożyczek,
  • poręczeń i gwarancji,
9) koordynacja, konsolidacja, generowanie i dystrybucja sprawozdań budżetowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych),
10) koordynacja i opracowanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu dla Rady Miejskiej i właściwych organów nadzoru (półroczne i roczne),
11) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych przez jednostki organizacyjne Miasta i komórki organizacyjne Urzędu,
12) sporządzanie deklaracji miesięcznej podatku VAT,
13) analiza i weryfikacja wniosków właściwych podmiotów, związanych z planowaniem i realizacją budżetu,
14) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej określonej w przepisach szczególnych,
15) prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, w tym pomocy „de minimis”, prowadzenie post ępowań, w szczególności w sprawie udzielanych ulg oraz sporządzanie wymaganych odrębnymi przepisami sprawozdań w tym zakresie,
16) prowadzenie spraw związanych z częściowym zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
17) ewidencja i prowadzenie obsługi bankowej Urzędu w zakresie m. in. obsługi rachunków bankowych,
18) uzgadnianie wpływów na rachunki bankowe z ewidencją analityczną w szczególności prowadzoną przez Wydział Podatków i Opłat,
19) uzgadniania ewidencji syntetycznej z właściwą ewidencją analityczną,
20) zwroty dotacji budżetowych na podstawie stosownych dokumentów lub rozliczeń,
21) bieżąca analiza rozliczeń w zakresie pożyczek i kredytów w tym dokonywanie spłaty zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami.
22) zakładanie i ewidencja lokat,
23) sporządzania sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw wymaganych odrębnymi przepisami,
24) nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki podległe w tym przekazywanie i rozliczanie środków,
25) prowadzenie ewidencji księgowej:
  • wydatków budżetowych,
  • zaangażowania wydatków budżetowych,
  • syntetycznej ewidencji dochodów budżetowych,
  • sum depozytowych
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Miasta Suwałki – jako organu
26) przyjmowanie i realizacja faktur i rachunków w tym nadzór nad terminową realizacją zobowiązań w tym:
  • kontrola formalno – rachunkowa,
  • przygotowywanie przelewów z równoległą analizą wykorzystania planu,
27) dekretowanie dokumentów księgowych,
28) prowadzenie rozrachunków z tytułu podatków w tym podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
29) rozliczanie zaliczek udzielonych pracownikom,
30) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatków PIT,
31) naliczanie umorzeń środków trwałych i innego majątku podlegającego zużyciu,
32) rozliczanie inwentaryzacji
33) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i sprawozdań finansowych jednostkowych i łącznych,
34) ewidencja wydatków strukturalnych,
35) koordynacja prac związanych z ujęciem w budżecie Miasta zadań wynikających z budżetu obywatelskiego,
36) prowadzenie ewidencji planu budżetu Miasta wraz z ich ujęciem w układzie zadaniowym,
37) przekazywanie informacji o kwotach przyjętych do projektu budżetu i uchwale budżetowej i jej zmianach dla jednostek budżetowych oraz o kwotach przyjętych w uchwale budżetowej dla innych jednostek,
38) weryfikacja planów jednostek budżetowych pod kątem zgodności z budżetem na etapie projektu budżetu i uchwały budżetowej,
39) nadzór nad wykorzystaniem otrzymanych dotacji w tym:
  • przekazanie informacji do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych celem przygotowania stosownych wniosków w sprawie zmian budżetu,
  • uzgadnianie przyznanych i przekazanych Miastu dotacji w okresach sprawozdawczych,
40) prowadzenie rozliczeń gotówkowych i realizowanych przy pomocy czeków.

 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu BF.

 

 

 

 
Naczelnik – Monika Podziewska