Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należą sprawy budżetu i finansów Miasta, a w szczególności:

1) przygotowywanie propozycji założeń budżetowych,
2) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektu budżetu,
3) planowanie i realizacja budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
a) przygotowanie materiałów służących do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej i ich opracowanie,
b) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania projektów aktów prawnych dotyczących zmian budżetu,
4) analiza i weryfikacja wniosków właściwych podmiotów, związanych z planowaniem i realizacją budżetu,
5) opracowanie projektu budżetu Miasta,
6) opracowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących:
a) budżetu Miasta na rok budżetowy,
b) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
c) zmian w budżecie Miasta,
d) kredytów i pożyczek,
e) poręczeń i gwarancji,
7) koordynacja prac związanych z ujęciem w budżecie Miasta zadań wynikających z budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego,
8) weryfikacja planów jednostek budżetowych pod kątem zgodności z budżetem na etapie projektu budżetu i uchwały budżetowej,
9) przekazywanie informacji o kwotach przyjętych do projektu budżetu i w uchwale budżetowej i jej zmianach dla jednostek budżetowych oraz o kwotach przyjętych w uchwale budżetowej dla innych jednostek,
10) nadzór nad wykorzystaniem otrzymanych dotacji w tym;
a) przekazywanie informacji do właściwych jednostek i komórek organizacyjnych celem przygotowania stosownych wniosków w sprawie zmian budżetu,
b) uzgadnianie przyznanych i przekazanych Miastu dotacji w okresach sprawozdawczych,
11) obsługa finansowo – księgowa budżetu i środków pozabudżetowych,
12) przekazywanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Miasta,
13) nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki podległe, w tym przekazywanie i rozliczanie środków,
14) przyjmowanie i realizacja faktur, rachunków, not księgowych i innych dokumentów, w tym nadzór nad terminową realizacją zobowiązań w tym:
a) kontrola formalno – rachunkowa,
b) przygotowywanie przelewów z równoległą analizą wykorzystania planu,
15) obsługa płac pracowników Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków,
16) ewidencja i analiza płac pracowników Urzędu,
17) rozliczanie zaliczek udzielonych pracownikom,
18) obsługa kasowa Urzędu,
19) ewidencja i prowadzenie obsługi bankowej Urzędu w zakresie m.in. obsługi rachunków bankowych,
20) zwroty dotacji budżetowych na podstawie stosownych dokumentów i rozliczeń,
21) bieżąca analiza rozliczeń w zakresie pożyczek i kredytów w tym dokonywanie spłaty zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami,
22) zakładanie i ewidencja lokat,
23) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych,
24) prowadzenie rozliczeń gotówkowych i realizowanych przy pomocy czeków,
25) prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, w tym pomocy „de minimis", prowadzenie postępowań, w szczególności w sprawie udzielania ulg oraz sporządzanie wymaganych odrębnymi przepisami sprawozdań w tym zakresie,
26) prowadzenie spraw związanych z częściowym zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
27) dekretowanie dokumentów księgowych,
28) prowadzenie ewidencji księgowej:
a) wydatków budżetowych,
b) zaangażowania wydatków budżetowych,
c) syntetycznej ewidencji dochodów budżetowych,
d) wydatków strukturalnych,
e) sum depozytowych,
f) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
g) Miasta Suwałki – jako organu,
29) prowadzenie rozrachunków z tytułu podatków, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych,
30) prowadzenie ewidencji planu budżetu Miasta wraz z ich ujęciem w układzie zadaniowym,
31) uzgadnianie wpływów na rachunki bankowe z ewidencją analityczną w szczególności prowadzoną przez Wydział Podatków i Opłat,
32) naliczanie umorzeń środków trwałych i innego majątku podlegającego zużyciu,
33) rozliczanie inwentaryzacji,
34) uzgadnianie ewidencji syntetycznej z właściwą ewidencją analityczną,
35) sporządzanie zbiorczego dla urzędu rejestru zakupu i rejestru sprzedaży oraz zbiorczej dla urzędu deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług,
36) sporządzanie zbiorczego rejestru zakupu i zbiorczego rejestru sprzedaży na podstawie częściowych rejestrów sporządzanych i przekazywanych przez jednostki podlegające wspólnemu rozliczeniu podatku od towarów i usług,
37) sporządzanie zbiorczej deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług, na podstawie częściowych deklaracji sporządzanych i przekazywanych przez jednostki podlegające wspólnemu rozliczeniu podatku od towarów i usług,
38) przesyłanie do urzędu skarbowego zbiorczej deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług oraz pozostałych dokumentów, których obowiązek przekazywania wynika z przepisów prawa,
39) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i sprawozdań finansowych jednostkowych łącznych dla Miasta – Urzędu Miejskiego Suwałki jako jednostki budżetowej,
40) koordynacja, konsolidacja, generowanie i dystrybucja sprawozdań budżetowych i finansowych określonych w przepisach dla Miasta Suwałki jako budżetu (organu),
41) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw w wydziale wymaganych odrębnymi przepisami,
42) koordynacja i opracowanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu dla Rady Miejskiej i właściwych organów nadzoru ( półroczne i roczne ),
43) koordynacja i opracowanie okresowych analiz z wykonania budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków dla potrzeb Prezydenta Miasta,
44) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych przez jednostki organizacyjne Miasta i komórki organizacyjne Urzędu.

 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu BF.

 

 

 

 
Naczelnik – Monika Podziewska