Do zadań Wydziału Komunikacji należą sprawy wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i wyrejestrowania pojazdu, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie:
a) wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych oraz wtórników tych dokumentów,
b) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu / przywróceniu pojazdu do ruchu,
c) wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
d) wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej pojazdu,
e) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu, montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym,
f) wpisywanie oraz wykreślanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji urzędowych,
g) wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdu,
h) przechowywanie w depozycie oraz zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez uprawnione organy,
i) wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach,
j) gromadzenie danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów,
k) archiwizacja dokumentacji dotyczącej zarejestrowanych pojazdów,

2) prowadzenie spraw dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie:
a) wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
b) wydawanie decyzji o nadaniu uprawnienia do kierowania pojazdami,
c) wydawanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy oraz wtórników tych dokumentów,
d) prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz akt ewidencyjnych osób bez uprawnień,
e) wymiana krajowych praw jazdy wydanych za granicą oraz pozwoleń wojskowych,
f) potwierdzanie danych kierowców w formie teletransmisji przy użyciu systemu Europejskiej Sieci Praw Jazdy,
g) dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego,
h) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne oraz wtórników tych dokumentów,
i) wydawanie decyzji o cofnięciu / przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami,
j) wydawanie decyzji o zatrzymaniu / zwrocie prawa jazdy,
k) wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego,
l) wydawanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie i psychologiczne,
m) wydawanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa drogowego i w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
n) przyjmowanie zaświadczeń o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa drogowego i w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
o) przyjmowanie zaświadczeń o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
p) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawomocnych orzeczeń sądowych i innych uprawnionych organów w stosunku do kierowców,
q) gromadzenie danych w Centralnej Ewidencji kierowców,

3) prowadzenie spraw dotyczących ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców:
a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
b) wydawanie zaświadczeń o wpisie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
c) prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami,
d) wydawanie zawiadomień o wpisie podmiotu do ewidencji i nadaniu numeru ewidencyjnego,
e) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie poświadczenia spełniania przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań,
f) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w tym:
- przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze Suwałk,
- rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców,
- wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
- wydawanie decyzji administracyjnych o skreśleniu podmiotu z ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców,
- sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości analizy zdawalności osób szkolonych w ośrodku szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek szkolenia kierowców,
g) przekazywanie do komisji egzaminacyjnej przy wojewodzie list kandydatów na instruktorów i wykładowców,
h) prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców,
i) nadawanie instruktorom numeru ewidencyjnego oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
j) przyjmowanie od instruktorów zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów,
k) przyjmowanie od instruktorów i wykładowców informacji o numerze ewidencyjnym ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu, w którym instruktor / wykładowca prowadzi szkolenie, informacji o zmianie danych zawartych w ewidencji instruktorów / ewidencji wykładowców,
l) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie skierowania instruktora na egzamin sprawdzający kwalifikacje,
m) wydawanie decyzji administracyjnych o skreśleniu instruktora z ewidencji instruktorów lub skreśleniu wykładowcy z ewidencji wykładowców,
n) prowadzenie spraw dotyczących ośrodków szkolenia kierowców za pomocą systemu Portal Starosty,

4) prowadzenie spraw dotyczących stacji kontroli pojazdów:
a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
b) wydawanie zaświadczeń o wpisie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
c) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów:
- przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów,
- wydawanie decyzji administracyjnych o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
- wydawanie decyzji administracyjnych o wydaniu / cofnięciu uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,

5) prowadzenie spraw dotyczących transportu drogowego:
a) wydawanie dokumentów w zakresie transportu drogowego:
- zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,
- zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,
b) wydawanie decyzji administracyjnych o udzieleniu, odmowie udzielenia, zmianie, zawieszeniu, cofnięciu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
c) wydawanie decyzji administracyjnych o udzieleniu, odmowie, udzielenia, zmianie, cofnięciu licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
d) wydawanie decyzji administracyjnych o udzieleniu, odmowie, udzielenia, zmianie, zawieszeniu, cofnięciu lub wygaszeniu licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
e) wydawanie decyzji administracyjnych o wydaniu, odmowie wydania, zmianie, cofnięciu lub wygaszeniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
f) wydawanie wypisów z licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego,
g) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy,
h) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
i) przekazywanie w formie elektronicznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji dotyczących wydanych dla przedsiębiorców licencji i zezwoleń, zmiany, cofnięcia i wygaśnięcia tych dokumentów,
j) przekazywanie w formie elektronicznej do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych przedsiębiorców, którym udzielono zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia,
a także informacje o osobach, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy,

6) współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., Inspekcją Transportu Drogowego, Krajową Administracją Skarbową, Policją, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Strażą Graniczną, wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego, organami samorządowymi, komornikami sądowymi, sądami i prokuraturą – w zakresie prowadzonych spraw.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu K.

Od 7 pażdzienika 2020r. w Wydziale Komunikacji funkcjonuje system kolejkowy. Ze szczegółami jego działania można zapoznać się pod tym adresem: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/rusza-system-kolejkowy-w-wydziale-komunikacji,2583285Statystyka zdawalności OSK za 2022Wykaz ośrodków szkolenia kierowców
Wykaz stacji kontroli pojazdów
Statystyka zdawalności OSK za I pół.2023r.

Naczelnik - Paweł Pawłowski

Przyjęcia Interesantów odbywają się:
poniedziałek, w godz. 08.00 - 16.00,
wtorek - piątek, w godz. 07.30 – 14.00.