Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji należą sprawy wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o transporcie drogowym, w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem i wyrejestrowywaniem pojazdów, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie,
2) wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu i tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników,
3) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu,
4) przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdów, bądź zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
5) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu i tabliczki znamionowej,
6) wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów,
7) przechowywanie w depozycie oraz zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez uprawnione organy,
8) wpisywanie oraz wykreślanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe,
9) wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach,
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami  uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne,
11) wydawanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy oraz ich wtórników,
12) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawomocnych orzeczeń sądowych i innych uprawnionych organów w stosunku do kierowców,
13) wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami,
14) wydawanie decyzji o zatrzymaniu i zwrocie prawa jazdy,
15) wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
16) wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne,
17) wydawanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
18) wydawanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
19) wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami,
20) wymiana praw jazdy wydanych za granicą,
21) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
22) wydawanie zaświadczeń o wpisie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
23) przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
24) przekazywanie dla komisji egzaminacyjnej list kandydatów na instruktorów i wykładowców,
25) prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców,
26) wydawanie legitymacji instruktorom oraz ich aktualizowanie
27) sporządzanie analizy zdawalności w odniesieniu do ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów,
28) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
29) wydawanie zaświadczeń o wpisie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacji kontroli pojazdów,
30) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
31) wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów,
32) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów,
33) wydawanie dokumentów w zakresie  transportu drogowego, a mianowicie:
      ▪  zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
      ▪  licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz licencji na taksówkę,
      ▪  licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
      ▪  zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,
      ▪  zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
34) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy,
35) sporządzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.
36) przekazywanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) danych przedsiębiorców, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
37) współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., Inspekcją Transportu Drogowego, wojewódzkimi ośrodkami ruchu  drogowego, organami policji, sądu, prokuratury, Krajową Administracją Skarbową i organami samorządowymi w zakresie prowadzonych spraw.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu K.

Statystyka zdawalności OSK I półrocze 2018Wykaz ośrodków szkolenia kierowców
Wykaz stacji kontroli pojazdów
Statystyka zdawalności OSK w 2018
Naczelnik - Maria Raczkowska

Przyjęcia Interesantów odbywają się:
poniedziałek, w godz. 08.00 - 16.00,
wtorek - piątek, w godz. 07.30 – 14.00.