Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli należy zapewnienie prawidłowej realizacji audytu wewnętrznego i kontroli jednostek organizacyjnych Miasta poprzez wspieranie Prezydenta i kierowników jednostek podległych w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej – zadania zapewniające oraz czynności doradcze jak też sprawy wynikające z ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności:

1) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
2) ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
3) ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
4) opracowywanie planu audytu wewnętrznego obejmującego w szczególności:
a) analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi,
b) tematy audytu wewnętrznego,
c) proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego,
d) planowane obszary, które powinny  zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach,

5) przedstawianie Prezydentowi:
a) sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
b) planu audytu na rok następny,

6) przedstawianie Prezydentowi rzetelnego, obiektywnego i niezależnego:
a) ustalonego stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,
b) określenia oraz analizy przyczyn i skutków uchybień,
c) uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień,

7) prowadzenie kontroli właścicielskiej w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

8) koordynacja kontroli zarządczej i sporządzanie oraz przedkładanie Prezydentowi zbiorczej informacji z wyników przeprowadzonej kontroli za dany rok,

9) opracowywanie rocznych zbiorczych planów kontroli ze wskazaniem tematów i określeniem terminów ich przeprowadzenia,

10) sprawowanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Miasta,

11) sporządzanie oraz przedkładanie Prezydentowi zbiorczej informacji z wyników przeprowadzonych kontroli przez Wydziały za dany rok, wskazującej występujące zagrożenia w osiągnięciu celów lub zadań oraz inicjowanie działań korygujących, naprawczych bądź wspomagających,

12) współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi kontrole w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu AK.
Audytor wewnętrzny - Zofia Herman
Adres do korespondencji:
  • ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki