Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należą sprawy związane z zamówieniami publicznymi na dostawy, usługi i roboty budowlane, a w szczególności:

1) koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych i uregulowaniami wewnętrznymi Prezydenta,
2) przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Prezydenta w zakresie
a) organizacji udzielania zamówień publicznych,
b) powoływania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
3) sporządzania zbiorczych planów zamówień publicznych Urzędu według rodzaju zamówienia,
4) sporządzania sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
5) przyjmowanie zleceń z komórek organizacyjnych na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 Euro,
6) uczestnictwo pracowników wydziału w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
7) udzielanie wyjaśnień komórkom organizacyjnym przy opracowywaniu niezbędnych materiałów źródłowych dotyczących postępowań prowadzonych w ramach posiadanych kompetencji,
8) weryfikowanie pod względem formalno – prawnym materiałów źródłowych (m.in. wniosków o przeprowadzenie postępowania, szacunkowej wartości zamówienia i sposobu sporządzenia przedmiotu zamówienia przekazywanych przez komórki organizacyjne zlecające przeprowadzenie postępowania,
9) przygotowywanie i przeprowadzanie zleconych postępowań o udzielenie Zamówienia publicznego, a w szczególności sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, publikowanie ogłoszeń, sporządzanie umów, prowadzenie dokumentacji postępowań,
10) wydawanie i przyjmowanie od wykonawców dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
11) prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań i wnoszenia skarg,
12) zawieranie umów z wykonawcami wyłonionymi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
13) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia powyżej 30 000 Euro,
14) przygotowywanie wystąpień w imieniu Miasta do Urzędu Zamówień Publicznych,
15) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych w danym roku kalendarzowym,
16) przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych w komórkach organizacyjnych na ich zlecenie,
17) przechowywanie dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum.


Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu ZP.

Naczelnik - Dorota Zwolińska