Wydział Kultury i Sportu

Do zadań Wydziału Kultury i Sportu należą w szczególności sprawy dotyczące:

1) nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury:
  • Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
  • Muzeum Okręgowego w Suwałkach,
  • Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach,
2) opracowania założeń programowych w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury na terenie miasta,
3) współdziałania z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz innymi jednostkami w zakresie  realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
4) prowadzenia rejestru miejskich instytucji kultury,
5) organizowania uroczystości kombatanckich i rocznicowych związanych z historią Suwałk, których organizatorem jest Prezydent,
6) uczestnictwa w spotkaniach roboczych związanych z organizowaniem uroczystości państwowych odbywających się na terenie Miasta,
7) koordynowania kalendarza imprez kulturalnych w Mieście,
8) nadzoru nad organizacją imprez kulturalnych szczególnie istotnych dla Miasta,
9) realizacji zadań w zakresie mecenatu w dziedzinie kultury Miasta Suwałk oraz przyznawania nagród i stypendiów Miasta w tej dziedzinie,
10) udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Suwałk w dziedzinie kultury,
11) wydawania decyzji na organizację masowych imprez kulturalnych i artystycznych,
12) prowadzenia rejestru pomników oraz tablic pamiątkowych,
13) w zakresie turystki:
  •  prowadzenie punktów informacji turystycznej,
  • współpraca z branżą turystyczną,
  • gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz turystycznych zasobów Miasta,
  • prowadzenie działań mających wpływ na rozwój turystyki w Suwałkach w tym:
  • kreowanie nowych atrakcji i produktów turystycznych,
  • organizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości suwalskiego produktu turystycznego, w tym usług turystycznych,
  • tworzenie i aktualizacja miejskich szlaków turystycznych,
  • współpraca z podmiotami mającymi wpływ na rozwój ruchu turystycznego w Suwałkach, w tym z organizacjami pozarządowymi (ogłaszanie konkursów),
  • prowadzenie ewidencji niekategoryzowanej bazy noclegowej,
  • opracowywanie i dystrybucja materiałów w zakresie promocji turystycznej,
  • realizacja i przeglądy oznakowania turystycznego.
14) w zakresie promocji:
  • realizacja strategii promocji oraz kreacja marki Miasta Suwałki,
  • podejmowanie inicjatyw, organizacja i współudział w imprezach promujących Miasto,
  • przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz ich rozpowszechnianie (wydawanie materiałów promocyjnych, udostępnianie zdjęć),
  • realizacja Systemu Identyfikacji Wizualnej,
  • współpraca z wydziałami Urzędu, jednostkami miejskimi i środowiskami lokalnymi oraz instytucjami i organizacjami ogólnopolskimi i międzynarodowymi
  • w zakresie promocji Miasta,
  • opracowywanie koncepcji, produkcja i dystrybucja gadżetów promocyjnych Miasta,
  • nadzór, koordynacja i monitorowanie wydawnictw promocyjnych Miasta,
  • tworzenie, koordynacja i monitorowanie rocznych planów promocji Miasta we współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi,
  • przygotowywanie multimedialnych materiałów promocyjnych (banery, internetowe, spoty reklamowe).
 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu KS.
p.o. Naczelnika - Iwona Prelewicz-Ceran
Adres do korespondencji:
 • ul. Mickiewicza 1
  16-400 Suwałki