1. Do zadań Wydziału Kultury i Sportu należą w szczególności sprawy dotyczące:

1) w zakresie kultury
a) nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury:
- Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
- Muzeum Okręgowego w Suwałkach,
- Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach,
b) prowadzenia rejestru miejskich instytucji kultury,
c) opracowania założeń programowych w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury na terenie miasta,
d) współdziałania z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz innymi jednostkami w zakresie  realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
e) współdziałania z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz innymi jednostkami w zakresie opracowania rocznego kalendarza imprez kulturalnych odbywających się w Suwałkach,
f) organizowania uroczystości kombatanckich i rocznicowych związanych z historią Suwałk, których organizatorem jest Prezydent,
g) organizowanie, udział w spotkaniach organizacyjnych i obchodach świąt państwowych, wojskowych, religijnych itp. oraz rocznic historycznych odbywających się na terenie Miasta Suwałki,
h) koordynowania kalendarza imprez kulturalnych w Mieście,
i) obsługi administracyjnej Rady ds. Kultury przy Prezydencie Miasta,
j) nadzoru nad organizacją imprez kulturalnych szczególnie istotnych dla Miasta,
k) realizacji zadań w zakresie mecenatu w dziedzinie kultury Miasta Suwałk oraz przyznawania nagród i stypendiów Miasta w tej dziedzinie,
l) udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Suwałk w dziedzinie kultury,
m) wydawania decyzji na organizację masowych imprez kulturalnych i artystycznych,
n) prowadzenia rejestru pomników oraz tablic pamiątkowych,

2) w zakresie turystyki
a) nadzór nad funkcjonowaniem miejskiego Centrum Informacji Turystycznej,
b) opracowywanie strategii i programów rozwoju turystyki, w tym rocznych planów promocji turystycznej Miasta Suwałki,
c) podejmowanie współpracy z branżą turystyczną mającą na celu:
- tworzenie nowych atrakcji i produktów turystycznych w mieście,
- poprawę jakości istniejących produktów i usług turystycznych,
d) gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz turystycznych zasobów Miasta,
e) opracowanie, aktualizacja i nadzór nad miejskimi szlakami turystycznymi oraz przegląd ich oznakowania,
f) udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Suwałki w zakresie turystyki,
g) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
h) opracowywanie materiałów turystycznych dotyczących Miasta Suwałki oraz ich dystrybucja,
i) współpraca z podmiotami mającymi wpływ na rozwój ruchu turystycznego w Suwałkach, w tym z organizacjami pozarządowymi,

3) w zakresie sportu
a) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, utrzymywaniem oraz likwidowaniem jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
b) nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji,
c) współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej,
d) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzenie nadzoru nad tymi podmiotami,
e) prowadzenie spraw w zakresie planowania budżetowego oraz dysponowania środkami z budżetu miasta służącymi finansowaniu jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
f) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Prezydenta Miasta Suwałk za wybitne osiągnięcia w sporcie,
g) wydawanie decyzji w sprawie organizacji imprez masowych z zakresu kultury fizycznej,
h) pozyskiwanie środków finansowych w ramach programów rządowych oraz programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wspierających jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
i) obsługa administracyjna Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk,
j) prowadzenie spraw z zakresu współzawodnictwa sportowego oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
k) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem/powierzaniem do realizacji zadań publicznych/zadań własnych Miasta Suwałki z zakresu działania Wydziału, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom,
l) koordynowanie kalendarza imprez sportowych w Mieście,
m) organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
n) wykonywanie czynności powierzonych przez Prezydenta w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych kultury fizycznej i sportu,
o) opracowywanie i realizacja założeń programowych, strategii, programów rozwoju w zakresie rozwoju szkolenia sportowego, dyscyplin sportowych, kultury fizycznej i upowszechniania rekreacji na terenie miasta,

4) w zakresie promocji 
a) opracowywanie i realizacja strategii promocji Miasta Suwałki oraz kreowanie marki Miasta Suwałki,
b) tworzenie, koordynowanie i monitorowanie rocznych planów promocji Miasta we współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi,
c) podejmowanie inicjatyw, organizacja i współudział w imprezach promujących Miasto,
d) opracowywanie koncepcji, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta oraz wydawanie materiałów,
e) udostępnianie zdjęć,
f) upowszechnianie Systemu Identyfikacji Wizualnej,
g) współpraca z wydziałami Urzędu, jednostkami miejskimi i środowiskami lokalnymi oraz instytucjami i organizacjami ogólnopolskimi i międzynarodowymi w zakresie promocji Miasta,
h) nadzór, koordynacja i monitorowanie wydawnictw promocyjnych Miasta,
i) przygotowywanie drukowanych, elektronicznych i multimedialnych materiałów promocyjnych Miasta (np. filmy, banery, spoty, itp.).

2. Nadzór na realizacją zadań wynikających z zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi realizującym zadania z obszaru kultury, turystyki, sportu i promocji.
 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu KS.
Naczelnik - Agnieszka Patrycja Małka
Adres do korespondencji:
  • ul. Mickiewicza 1
    16-400 Suwałki