Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Do zadań Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należą sprawy związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności:
1)       przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Suwałk oraz sprawozdań z ich realizacji;
2)       współpraca z organizacjami pozarządowymi, Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Suwalską Radą Seniorów;
3)       obsługa techniczno-administracyjna Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Suwalskiej Rady Seniorów;
4)       koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowywania propozycji regulacji prawnych dotyczących współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
5)       prowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących współpracy z Miastem;
6)       koordynowanie realizacji zadań Miasta dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, związkami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami;
7)       podejmowanie działań w zakresie analizy potrzeb organizacji pozarządowych
i przygotowywanie instrumentów pomocy;
8)       prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Suwałk;
9)       upowszechnianie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych;
10)   organizowanie szkoleń/warsztatów dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk lub mających siedzibę w Suwałkach;
11)    prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowanie organizacji pozarządowych o takich możliwościach;
12)   przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację zadań współpracy z organizacjami pozarządowymi;
13)   współpraca z innymi wydziałami Urzędu w realizacji otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Miasto Suwałki;
14)   realizowanie i dbanie o właściwą komunikację między organizacjami pozarządowymi
a Urzędem Miejskim w Suwałkach;
15)    promowanie działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego  przekazu;
16)    monitorowanie procesu wykonania planów i zadań z zakresu współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
17)   prowadzenie ewidencji stowarzyszeń z wyłączeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej;
18)   prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami, mającymi siedzibę na terenie miasta Suwałki.
19)   publikowanie informacji dla organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na stronie internetowej Urzędu;
20)   prowadzenie  Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w zakresie:
a)     udzielania informacji dotyczących  podstawowych aspektów działania organizacji pozarządowych;
b)    wsparcia merytorycznego, technicznego, informacyjnego i promocyjnego dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Suwałk;
c)     poradnictwa w obszarze współpracy organizacji pozarządowych
z Urzędem Miejskim w Suwałkach i z podległymi jednostkami  organizacyjnymi;
d)   udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń biurowych, stanowiska komputerowego i innych pomieszczeń Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
e)    organizacja i koordynacja innych bezpłatnych projektów dla mieszkańców Suwałk na bazie Centrum na podstawie odrębnych porozumień z organizacją pozarządową nie kolidujących z pracą Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Kierownik Biura - Agnieszka Szyszko

Przyjmuje Interesantów w:
poniedziałek, w godz. 08.00-16.00
wtorek - piątek, w godz. 07.30 - 15.30