Wydział Spraw Obywatelskich

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą w szczególności sprawy:

1) ewidencji ludności i dowodów osobistych w tym:
  • zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
  • prowadzenie zbiorów meldunkowych mieszkańców miasta,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  • przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
  • prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
2) prowadzenia rejestru wyborców i sporządzania spisów wyborców,
3) prowadzenia spraw związanych z repatriacją,
4) przyjmowania zawiadomień o organizowanych zgromadzeniach i orzekania w sprawie zgromadzeń,
5) prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
6) orzekania w sprawie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,
7) orzekania w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
8) przyznawania świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy  odbywających ćwiczenia,
9) organizowania doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej,
10) nakładania na obywateli świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju, obrony cywilnej i w stanach klęski żywiołowej,
11) realizowania zadań obronnych własnych i nadzorowania ich w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Suwałki:
  • sporządzanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa  państwa w czasie wojny,
  • organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,
  • przygotowanie głównego stanowiska kierowania dla Prezydenta,
  • ustalenie i utrzymywanie w gotowości stałego dyżuru Prezydenta,
  • opracowanie rocznych planów realizacji zadań obronnych, planów szkolenia i trzyletnich programów szkolenia obronnego,
  • mobilizacja gospodarki,
  • reklamowanie osób od pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”,
12) opracowywania rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej,
13) opracowania i aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Miasta oraz nadzoru nad opracowywaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na terenie miasta,
14) przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,
15) prowadzenia szkoleń formacji obrony cywilnej,
16) szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
17) koordynowania działań związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych w tym ewakuacją ludności,
18) planowania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
19) planowania i realizacji zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej, eksploatacji sprzętu,
20) prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej sprzętu obrony cywilnej,
21) przygotowania oraz zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania,
22) prowadzenia monitoringu zagrożeń,
23) opracowanie i aktualizacja planu:
  • przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Miasta na potrzeby obronne państwa,
  • wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,
  • organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w Mieście,
24) konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej scentralizowanego systemu włączania syren alarmowych,
25) opracowania i aktualizacji Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego,
26) współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Miejską Policji, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w zakresie tworzenia i aktualizacji procedur związanych z postępowaniem w sytuacjach kryzysowych,
27) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służb ratowniczych i organizacjami pozarządowymi w przygotowaniu  do reagowania kryzysowego,
28) obsługi kancelaryjnej Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
29) organizowania ochrony informacji niejawnych  w Urzędzie przez Pion Ochrony działający w strukturze Wydziału, a w szczególności:
  • opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych,
  • prowadzenie kancelarii informacji niejawnych,
  • klasyfikowanie informacji niejawnych,
  • udostępnianie informacji niejawnych,
  • prowadzenie postępowań sprawdzających,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnej,
  • obsługa systemu teleinformatycznego ochrony informacji niejawnych,
30) Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
31) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca 2011 r.
 


Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu SO.
Naczelnik – Adam Karczewski
Kierownik Referatu ds. Obrony Cywilnej,
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Grzegorz Żukowski

Przyjęcia Interesantów odbywają się (przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych): poniedziałek, w godz. 08.00 – 15.30,
wtorek – piątek, w godz. 07.30 – 15.00.