Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą w szczególności sprawy:

1) ewidencji ludności i dowodów osobistych w tym:
a) zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
b) prowadzenie zbiorów meldunkowych mieszkańców miasta,
c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
d) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
e) prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
2) prowadzenia rejestru wyborców i sporządzania spisów wyborców,
3) prowadzenia spraw związanych z repatriacją,
4) przyjmowania zawiadomień o organizowanych zgromadzeniach i orzekania w sprawie zgromadzeń,
5) prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
6) orzekania w sprawie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,
7) orzekania w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
8) przyznawania świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia,
9) organizowania doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej,
10) planowanie i nakładanie na obywateli świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju, obrony cywilnej i w stanach klęski żywiołowej,
11) realizowania zadań obronnych własnych i nadzorowania ich w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Suwałki:
a) sporządzanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny,
b) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,
c) przygotowanie dokumentacji planistycznej głównego i zapasowego stanowiska kierowania dla Prezydenta Miasta Suwałk,
d) ustalenie i utrzymywanie w gotowości stałego dyżuru Prezydenta,
e) opracowywanie rocznych planów realizacji zadań obronnych, planów szkolenia i trzyletnich programów szkolenia obronnego,
f) reklamowanie osób do pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
12) opracowania corocznego planu zamierzeń w zakresie obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego,
13) opracowania i aktualizacji Planu Obrony Cywilnej Miasta oraz nadzoru nad opracowywaniem kart realizacji zadań obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na terenie miasta,
14) przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,
15) prowadzenia szkoleń formacji obrony cywilnej,
16) szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
17) koordynowania działań związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych w tym ewakuacją ludności,
18) planowania i realizacji zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej, eksploatacji sprzętu,
19) prowadzenie gospodarki materiałowo - magazynowej sprzętu obrony cywilnej,
20) przygotowania oraz zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania,
21) prowadzenia monitoringu zagrożeń,
22) opracowanie i aktualizacja planu:
a) przygotowań podmiotów leczniczych Miasta Suwałki na potrzeby obronne państwa,
b) wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,
c) organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych w mieście,
23) konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej scentralizowanego systemu włączania syren alarmowych,
24) opracowania i aktualizacji Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego,
25) współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie postępowań w sytuacjach kryzysowych,
26) obsługi kancelaryjnej Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
27) organizowania ochrony informacji niejawnych w Urzędzie przez Pion Ochrony działający w strukturze Wydziału, a w szczególności:
a) opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych,
b) prowadzenie kancelarii informacji niejawnych,
c) klasyfikowanie informacji niejawnych,
d) udostępnianie informacji niejawnych,
e) prowadzenie postępowań sprawdzających,
f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
g) stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnej,
h) obsługa systemu teleinformatycznego ochrony informacji niejawnych,
28) Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
29) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca 2011 r.


Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu SO.

Naczelnik – Robert Januć

- przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
- ewidencja ludności:
poniedziałek, w godz. 08.00 – 15.30,
wtorek – piątek, w godz. 07.30 – 15.00.