Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach wykonuje czynności zlecone z zakresu administracji państwowej.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczególnych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów, a w szczególności:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,
2) kompletowanie dokumentów do akt zbiorowych związanych z urodzeniami, małżeństwami i zgonami,
3) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu oraz poza lokalem USC,
4) przyjmowanie zapewnień od nupturientów o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
5) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
6) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, ze zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
7) przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osób rozwiedzionych oraz zaświadczeń o stanie cywilnym,
8) wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
9) przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
10) występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
11) wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka,
12) rejestracja oświadczeń o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań,
13) wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,
14) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
15) dodawanie wzmianki dodatkowej na podstawie:
a) prawomocnych orzeczeń,
b) ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie imienia lub nazwiska,
c) odpisów aktów stanu cywilnego,
d) protokołów sporządzanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego,
e) odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania,
16) wydawanie zaświadczeń o zamieszczeniu lub niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
17) przyjmowanie wszelkich oświadczeń od obywateli w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i prawa międzynarodowego a w szczególności:
a) zmianie imienia dziecka,
b) uznaniu ojcostwa oraz pochodzeniu dziecka,
c) o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwami,
18) wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,
19) przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
20) odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
21) sprostowanie aktu stanu cywilnego,
22) uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
23) przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego – transkrypcja,
24) rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane,
25) uznawanie zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych,
26) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zmian imienia i nazwiska oraz aktualizacja zmian w rejestrach państwowych,
27) sporządzanie sprawozdań z zakresu USC do GUS oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
28) aktualizacja danych w rejestrach państwowych (PESEL),
29) występowanie o nadawanie numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci,
30) przyjmowanie wniosków i organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,
31) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego w terminie określonym w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego,
32) wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Urząd przy znakowaniu spraw używa symbolu „USC".

WYKAZ KSIĄG STANU CYWILNEGO BĘDĄCYCH W POSIADANIU URZĘDU STANU CYWILNEGO W SUWAŁKACH

Księgi Parafialne:
Wyznanie rzymsko-katolickie
Suwałki - lata 1921 – 1945
Podżyliny - lata 1928 – 1945
Wigry - lata 1920-1945

Wyznanie ewangelicko-augsburskie
lata: 1921 – 1938

Wyznanie prawosławne
lata: 1923 – 1940

Wyznanie staroobrzędowe
lata: 1923 – 1941

Wyznanie mojżeszowe
lata: 1920 – 1938

Księgi Cywilne:
1. Stary Folwark - 1946 - 1976
2. Nowa Wieś - 1955 - 1959
3. Sobolewo - 1955 - 1959
4. Bród Nowy - 1955 - 1959
5. Poddubówek - 1955 - 1959
6. Wychodne - 1946 - 1959
7. Suwałki - 1946 - 2004

Kierownik - Magdalena Puczyłowska

Przyjęcia interesantów w USC odbywają się:
poniedziałek, w godz. 08.00 – 16.00
wtorek – piątek, w godz. 07.30 – 14.30