Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach wykonuje czynności zlecone z zakresu administracji państwowej.

1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczególnych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów, a w szczególności:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3) prowadzenia akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cyilnego,
4) przyjmowanie do protokołu zastępczych zgłoszeń o urodzeniu się dziecka i przekazywanie właściwym USC,
5) przyjmowanie oświadczeń o:
a) nazwiskach małżonków po zawarciu związku małżeńskiego,
b) wstąpieniu w związek małżeński,
c) uznaniu dziecka,
d) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
e) zmianie imienia dziecka,
f)powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

6) aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego (nanoszenie wyroków i postanowień sądowych oraz decyzji administracyjnych),
7) wydawanie wypisów z aktów stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych aktów,

8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
a) odtwarzania, ustalania i uzupełniania treści akt stanu cywilnego,
b) sprostowania oczywistego błędu pisarskiego,
c) wpisania do ksiąg stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzanych za granicą (transkrypcja),
d) skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

9) wydawanie zaświadczeń zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
10) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej,
11) wydawanie zaświadczeń do zawierania małżeństw wyznaniowych w kościołach i związkach wyznaniowych,
12) organizowanie uroczystości jubileuszowych,
13) wykonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
14) orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk, a także ustalanie brzmienia oraz pisowni imion i nazwisk.

2. Urząd przy znakowaniu spraw używa symbolu „USC".

3. Wykaz ksiąg stanu cywilnego będących w posiadaniu tut. Urzędu:

Wyznanie rzymskokatolickie
Suwałki - lata 1904 – 1945
Podżyliny - lata 1928 – 1945
Wigry - lata 1904 – 1908, 1912, 1913 – 1919 / akta urodzeń /, 1914 / akta zgonów /, 1920 - 1946.

Wyznanie ewangelickie
lata: 1901, 1904, 1909, 1911, 1913, 1914, 1920 – 1938

Wyznanie prawosławne
lata: 1904 – 1906, 1908 – 1911, 1914, 1923 – 1940

Wyznanie staroobrzędowe
lata: 1903, 1905, 1907 – 1909, 1911 – 1912, 1914, 1915 / urodzenia /, 1922, 1924 – 1941

Wyznanie mojżeszowe
lata: 1905, 1908 – 1914, 1920 – 1938

Cywilne
1. Stary Folwark - 1946 - 1976
2. Nowa Wieś - 1955 - 1959
3. Sobolewo - 1955 - 1959
4. Bród Nowy - 1955 - 1959
5. Poddobówek - 1955 - 1959
6. Wychodne - 1946 - 1959
7. Suwałki - 1946 - 2004
Kierownik - Magdalena Puczyłowska

Przyjęcia Interesantów w USC odbywają się:
poniedziałek, w godz. 08.00 – 15.00
wtorek – piątek, w godz. 07.30 – 14.30