Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, spraw pracowniczych, a w szczególności:

1) w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:
a) przygotowywania aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
b) prowadzenia spraw dotyczących upoważnień udzielonych przez Prezydenta pracownikom Urzędu do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych,
c) wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i rzeczowego wykazu akt,
d) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych między wydziałami,
e) nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
f) przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji,
g) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta wyborów i referendów,
h) nadzór nad funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją,

2) w zakresie spraw kadrowych:
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
b) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników powiatowych służb inspekcji i straży w uzgodnieniu z Wojewodą, a także
wykonywanie wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
c) organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych i przeglądów kadrowych,
d) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
e) planowanie i koordynacja szkoleń i dokształceń pracowników,
f) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych i spółek miejskich z wyłączeniem kierowników jednostek podległych Wydziałowi Oświaty, Wychowania i Sportu,
g) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i ich rodzin,
h) przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracownikom,
i) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zatrudnienia i czasu pracy,
j) planowanie i gospodarowanie funduszem płac,

3) w zakresie administracyjno-gospodarczym:
a) zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków Urzędu i ich ochrony,
b) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,
c) gospodarowanie środkami rzeczowymi, taborem samochodowym, drukami i formularzami,
d) zamawianie, rozprowadzanie i ewidencjonowanie stempli i pieczęci oraz dzienników promulgacyjnych i prasy,
e) koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu,
f) naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie Urzędu,
g) zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie,
h) prowadzenie archiwum zakładowego, kancelarii ogólnej Urzędu i małej poligrafii,
i) zapewnienie przepływu dokumentów pomiędzy siedzibami Urzędu,
j) prowadzenie spraw związanych z dostawą na potrzeby Urzędu Miejskiego wszelkich mediów tj.: centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i środków łączności telefonicznej,

4) w zakresie spraw BHP:
a) szkolenie pracowników pod względem bhp – wstępne, czyli instruktaż ogólny, przed dopuszczeniem ich do pracy,
b) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy,
c) przeprowadzanie kontroli w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w Urzędzie,
d) sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, raz w roku, raportu o stanie bhp w Urzędzie,
e) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji zakładu pracy albo jego części pod kątem zgłaszania wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp,
f) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz inne urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
g) przedstawianie Prezydentowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowisku pracy,
h) prowadzenie spraw dotyczących podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,

5) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,

6) prowadzenie działań związanych z organizowaniem, realizacją, rozliczaniem i sprawozdawczością dotyczącą nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej realizowanej na terenie Miasta przez adwokatów i radców prawnych.


Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu OR.
Naczelnik - Andrzej Bałazy