Wydział Organizacyjny

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, spraw pracowniczych, a w szczególności:

1) w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:
  • przygotowywania aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
  • prowadzenia spraw dotyczących upoważnień udzielonych przez Prezydenta pracownikom Urzędu do wydawania decyzji w sprawach  indywidualnych,
  • wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i rzeczowego wykazu akt,
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych między wydziałami,
  • nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji,
  • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta wyborów i referendów,
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją,
2) w zakresie spraw kadrowych:
  • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Radzie z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 pkt 5 niniejszego Regulaminu,
  • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem kierowników powiatowych służb inspekcji i straży w uzgodnieniuz Wojewodą, a także wykonywanie wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
  • organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych i przeglądów kadrowych,
  • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
  • planowanie i koordynacja szkoleń i dokształceń pracowników,
  • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych z wyłączeniem kierowników jednostek podległych Wydziałowi Oświaty, Wychowania i Sportu,
  • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i ich rodzin,
  • przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracownikom,
  • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zatrudnienia i czasu pracy,
  • planowanie i gospodarowanie funduszem płac,
3) w zakresie administracyjno-gospodarczym:
  • zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków Urzędu i ich ochrony,
  • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,
  • gospodarowanie środkami rzeczowymi, taborem samochodowym, drukami i formularzami,
  • zamawianie, rozprowadzanie i ewidencjonowanie stempli i pieczęci oraz dzienników promulgacyjnych i prasy,
  • koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu,
  • naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie Urzędu,
  • zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie,
  • prowadzenie archiwum zakładowego, kancelarii ogólnej Urzędu i małej poligrafii,
  • zapewnienie przepływu dokumentów pomiędzy siedzibami Urzędu,
  • prowadzenie spraw związanych z dostawą na potrzeby Urzędu Miejskiego wszelkich mediów tj.: centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i środków łączności telefonicznej,
4) w zakresie spraw BHP:
  • szkolenie  pracowników  pod względem bhp – wstępne, czyli instruktaż ogólny, przed dopuszczeniem ich do pracy,
  • prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy,
  • przeprowadzanie kontroli w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w Urzędzie,
  • sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, raz w roku, raportu o stanie bhp w Urzędzie,
  • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji zakładu pracy albo jego części pod kątem zgłaszania wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp,
  • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz inne urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
  • przedstawianie Prezydentowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowisku pracy,
  • prowadzenie spraw dotyczących podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
5) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.


Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu OR.
p.o. Naczelnika - Mirosław Cur