Do zadań Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej należy prowadzenie spraw dotyczących ładu przestrzennego, architektury i estetyki Miasta, realizacja zadań związanych z gospodarką przestrzenną określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy prawo budowlane jako organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, a w szczególności:

1) sporządzanie projektów uchwał w sprawach planowania przestrzennego,
2) sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
3) opracowywanie lub zlecanie analiz, prognoz i studiów tematycznych wynikających z procedur planistycznych, zagadnień urbanistycznych i architektonicznych,
4) sporządzanie ocen i analiz w zakresie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta,
5) przygotowanie opinii o przeznaczeniu terenu i o projektach inwestycyjnych na terenie miasta,
6) sporządzanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu, zgodności planowanej inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania z planem miejscowym lub studium,
7) przygotowanie postanowień lub opinii dotyczących możliwości i zgodności projektowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami planów miejscowych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
8) przygotowywanie projektów uzgodnień i opinii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz polityką przestrzenną gmin sąsiadujących, a także innych jednostek organizacyjnych,
9) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę oraz archiwizacja materiałów z nimi związanych,
10) wykonywanie zadań zleconych wynikających z zawartych porozumień z zakresu właściwości innych jednostek samorządowych i administracji rządowej,
11) prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego,
12) prowadzenie spraw dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego wraz z przygotowaniem projektu decyzji w sprawie i analiz, w tym cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
13) prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
14) prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzenia projektów budowlanych i wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz ich zmian i przeniesień,
15) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń na roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę,
16) prowadzenie rejestrów wydanych dzienników na budowę,
17) prowadzenie rejestrów wniosków o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wydanych decyzji,
18) prowadzenie spraw dotyczących wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych,
19) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, potwierdzających powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych do celów związanych z uzyskaniem dodatków mieszkaniowych oraz o możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w obiekcie,
20) podejmowanie działań zmierzających do poprawy estetyki miasta,
21) współdziałanie ze stowarzyszeniami architektów i urbanistów w celu podnoszenia poziomu i jakości opracowań planistycznych i architektonicznych,
22) prowadzenie obsługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
23) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem Strategicznych Ocena Oddziaływania na Środowisko dla projektów dokumentów opracowywanych w Wydziale, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego i innych wymaganych prawem, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 lub znacząco oddziaływać na środowisko,
24) opracowywanie i przekazywanie do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej danych niezbędnych do przygotowania i przekazania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska rocznej informacji o przeprowadzonych Strategicznych Ocenach Oddziaływania na Środowisko,
25) prowadzenie rejestru zgłoszeń budowy obiektów i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
26) wykonywanie zadań wynikających z obowiązku sprawozdawczości z zakresu prawa budowlanego.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu AGP.
Naczelnik - Małgorzata Włoskowska
Kierownik Referatu Urbanistyki - Justyna Wołągiewicz

Przyjęcia Interesantów odbywają się od poniedziałku
do piątku, w godz. 08.00 – 15.00.