Wydział Oświaty i Wychowania

1. Do zadań Wydziału Oświaty i Wychowania należą sprawy w zakresie oświaty, wychowania i sportu dzieci i młodzieży, a w szczególności:

1) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, utrzymywaniem oraz likwidowaniem:
  • przedszkoli samorządowych,
  • publicznych szkół i placówek oświatowych – w zakresie ustalonym w przepisach o systemie oświaty,
  • żłobków,
  • jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
2) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, w tym kontrola ww. jednostek w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji oraz wydawaniem zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych,
3) przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych publicznych i niepublicznych szkół i żłobków,
4) prowadzenie czynności dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
5) prowadzenie spraw kadrowych kierowników nadzorowanych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i żłobków,
6) analiza przestrzegania postanowień  Karty  Nauczyciela w jednostkach oświatowych, w tym w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszu na pomoc zdrowotną nauczycieli,
7) podejmowanie działań w zakresie:
  • wypoczynku i rozwoju zainteresowań uczniów,
  • potrzeb dotyczących organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną,
  • dożywiania uczniów,
  • realizacji zajęć pozalekcyjnych uczniów,
8) wykonywanie czynności dotyczących  udzielania  dotacji dla szkół oraz kontrola wymienionych jednostek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom,
9) prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego,
10) współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej,
11) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzenie nadzoru nad tymi podmiotami,
12) prowadzenie spraw w zakresie planowania budżetowego oraz dysponowania środkami z budżetu miasta służącymi finansowaniu jednostek oświatowych,
13) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta,
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Prezydenta Miasta Suwałk za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie uczniom,
15) prowadzenie i koordynowanie projektów związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań oświatowych,
16) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawców prowadzących kształcenie młodocianych pracowników,
17) koordynowanie  działań związanych z kierowaniem uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków socjoterapeutycznych,
18) wydawanie decyzji w sprawie organizacji imprez masowych z zakresu kultury fizycznej,
19) wykonywanie zadań związanych z naborem do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym przygotowywanie planu naboru i koordynowanie elektronicznego naboru,
20) koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem zbiorczych danych z zakresu Systemu Informacji Oświatowej,
21) prowadzenie zadań z zakresu udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,
22) koordynowanie zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego,
23) wykonywanie czynności związanych z wpisywaniem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz prowadzeniem wykazu ustawowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (tzw. dziennych opiekunów), a także prowadzenie dokumentacji tych podmiotów,
24) pozyskiwanie środków finansowych w ramach rządowych programów wspierających gminne projekty,
25) organizacja i prowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
26) współpraca z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w zakresie doradztwa metodycznego,
27) współpraca z organami nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego i wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty,
28) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi kierowników nadzorowanych jednostek,
29) wykonywanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym podział środków finansowych przeznaczonych na ten cel,
30) kontrola prowadzonych szkół i placówek oświatowych w zakresie zadań podlegających nadzorowi organu prowadzącego,
31) przygotowywanie porozumień w związku z prowadzeniem zadań publicznych, w  tym z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z terenu innych gmin w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie Miasta,
32) obsługa administracyjna Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk.


2. Wydział wykonuje czynności powierzone przez Prezydenta w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem:
  • przedszkoli samorządowych,
  • szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
  • jednostek organizacyjnych kultury fizycznej i sportu,
  • żłobków.
3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu O.
Naczelnik - Alicja Jacewicz