Aktualności

7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stron 11 z 16


Wyniki konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 35/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na...
Czytaj więcej
Podziękowanie członkom komisji konkursowych
Członkom komisji konkursowych, opiniującym oferty realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe w otwartych konkursach, ogłaszanych przez Miasto Suwałki w latach 2017-2018, dziękował w środę 16 stycznia w ratuszu Czesław Renk...
Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie CWOP oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku
Zarządzenie Nr 26/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 2019-01-14 - w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz organizacji pozar...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku
Zarządzenie Nr 21/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konsultacjach z SRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2019 rok
Ogłoszenie o konsultacjach z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na ...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku
Zarządzenie Nr 9/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 8/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019...
Czytaj więcej
Powołanie komisji do opiniowania ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku
Zarządzenie Nr 7/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert na prowadzenie klubów seniora w latach 2019-2021
Zarządzenie Nr 13/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz o...
Czytaj więcej
Wyniki konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku
Zarządzenie Nr 12/ 2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w obs...
Czytaj więcej
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stron 11 z 16