Od dnia 2 stycznia 2023 roku wszystkie sprawy z zakresu ochrony zabytków będzie realizował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku - Delegatura w Suwałkach

Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku - Delegatura w Suwałkach należy realizacja zadań:

1) wynikających z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj.:
a) uzgadnianie programów prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
b) uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
c) opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
d) uzgadnianie programów zagospodarowania zabytków wpisanych do rejestru zabytków,
e) nieodpłatne udostępnianie do wglądu, właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, posiadanej przez siebie dokumentacji tego zabytku,
f) przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku,
g) wydawanie pozwoleń na:
- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
- prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
- prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
- prowadzenie badań archeologicznych,
- przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
- dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
- zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
- umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
- podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
h) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących:
- wstrzymania prac wykonawczych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w jego otoczeniu bez pozwolenia konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu,
- przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego lub uporządkowania terenu,
- uzyskania pozwolenia na prowadzenie wstrzymanych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, badań konserwatorskich, architektonicznych oraz archeologicznych lub innych działań przy zabytku,
- podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych prac i badań lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu,
- wznowienia wstrzymanych prac, badań lub innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru,
- doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu,
- wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nie wpisanym rejestru zabytków, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru zabytków,
- wznowienia postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, zmiany lub cofnięcia wydanego pozwolenia,
- nakazu przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- zabezpieczenia zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków w formie ustanowienia czasowego zajęcia lub wywłaszczenia,
- nakazu udostępnienia zabytku bądź nieruchomości na czas niezbędny do przeprowadzenia badań,
i) realizacji innych działań kontrolnych w zakresie:
- przeprowadzania oceny stanu zachowania zabytków wpisanych do rejestru zabytków,
- sprawdzenia zgodności prac wykonywanych przy zabytku wpisanym do rejestru z wydanym pozwoleniem,
- wydawania zaleceń pokontrolnych,
- kierowania do właściwego organu wniosku o ukaranie sprawcy niewykonania zaleceń pokontrolnych,
- przyjmowania zawiadomień o uszkodzeniu, zniszczeniu, zagrożeniu i zmianach dotyczących stanu prawnego zabytków,
- zawiadamiania policji, prokuratury lub sądu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia przeciw zabytkom,
- załatwiania skarg i wniosków dotyczących prowadzonych spraw,

2) realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków określonych w przepisach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. wydawanie opinii na wniosek zarządcy drogi dotyczących lokalizacji drogi w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

3) realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków określonych w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
a) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy,

4) realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane, w tym:
a) wydawanie opinii dotyczących odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
b) uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

5) realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków określonych w przepisach ustawy o ochronie przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, z ustaleniem opłat za wycinkę drzew,

6) przygotowywanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie lub wykreślenie z rejestru zabytków, obiektów stanowiących własność Miasta,

7) przygotowywanie i składanie Podlaskiemu Konserwatorowi Zabytków półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań powierzonych Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków,

8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na remonty zabytków,

9) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

10) nakładanie administracyjnych kar pieniężnych na właściciela lub posiadacza, który narusza przepisy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.


Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu BKZ.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku - Delegatura w Suwałkach.

Godziny pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek-piątek: 7.30 – 15.30