Grzegorz Kochanowicz – urodził się 2 lutego 1950 r. Ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej o specjalności Technologia Wody i Ścieków. Na początku lat siedemdziesiątych osiedlił się w Suwałkach. Po 1975 roku, kiedy to Suwałki uzyskały status miasta wojewódzkiego, współtworzył struktury organizacyjne jednostek komunalnych związanych z wodociągami i kanalizacją na terenie miasta. Do takich zakładów należy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.
Z Przedsiębiorstwem tym i jego rozwojem związany jest Pan Grzegorz Kochanowicz – były Prezes Zarządu. Rozpoczął pracę w dniu 01.01.1986 r. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach na stanowisku zastępcy dyrektora ds. produkcji. Od tego momentu jego kariera zawodowa została związana z tym Przedsiębiorstwem. W trakcie pracy w suwalskich wodociągach tj. 32 lat pełnił funkcje kierownika rozruchu oczyszczalni ścieków, głównego specjalisty ds. technicznych i technologii, dyrektora ds. technicznych i rozwoju, Prezesa Zarządu.
To w trakcie jego pracy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. przeszło wiele przeobrażeń i zmian, zarówno organizacyjnych jak i technologicznych. Powstały nowe inwestycje, wprowadzono nowoczesne rozwiązania technologiczne, zmieniły się też standardy świadczonych usług. To wszystko spowodowało, że dziś po blisko 68 latach swojego istnienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. jest jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w kraju działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. To zakład dostarczający wodę o wysokich parametrach i odprowadzający ścieki niemalże z całego miasta, którego działalność oparta jest o nowoczesne i bezpieczne ekologicznie technologie, aby uzyskać znaczną poprawę stanu środowiska przyrodniczego i przestrzegać norm ekologicznych obowiązujących w Unii Europejskiej.
To właśnie Pan Grzegorz Kochanowicz prowadził inwestycje realizowane w ramach projektu ISPA pod nazwą „Poprawa jakości wody w Suwałkach”. W ramach tego Projektu zrealizowanych zostało szereg inwestycji z zakresu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przepompowni ścieków. Również w ramach ww. projektu wybudowana została na dotychczasowej oczyszczalni ścieków stacja uzdatniania wody o wydajności 600m3/h z centralną dyspozytornią oraz zmodernizowano istniejące ujęcia wód podziemnych. Ponadto zmodernizowano gospodarkę energetyczną na oczyszczalni ścieków, z wykorzystaniem biogazu do wytwarzania energii elektrycznej i skojarzonej z tym energii cieplnej. Docenić należy jego wkład w rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych związanych z potrzebami istniejącego i planowanego do realizacji budownictwa mieszkaniowego i usługowego, udostępnianych nowych terenów pod budownictwo jedno i wielorodzinne, a także modernizacji ulic i konieczności uzupełniania brakujących w nich fragmentów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz realizację projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Był współtwórcą i jednocześnie uczestnikiem głębokich zmian i przeobrażeń jakie zachodziły w Spółce oraz innych podmiotach komunalnych. Wprowadzenie nowych, europejskich norm w zakresie zarzadzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce wymagało wiele cierpliwości i wysiłku.
Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu Spółka przeżyła dynamiczny i intensywny rozwój. Zbudowała wizerunek firmy, która aktualnie na suwalskiej mapie gospodarczej jest bardzo znacząca, a zarazem cieszy się uznaniem mieszkańców miasta.
Pan Grzegorz Kochanowicz otrzymał Srebrna odznakę „Zasłużony dla ochrony Środowiska”, Honorową odznakę „Za zasługi dla ochrony Środowiska i gospodarki wodnej” oraz Srebrny Krzyż Zasługi.
Wnoszę więc do Kapituły Wyróżnień Miasta Suwałk o zaopiniowanie wniosku o nadanie Panu Grzegorzowi Kochanowiczowi tytułu „Zasłużony dla Miasta Suwałk”.