Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suwałkach

Utworzone w 1955 r. pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Zakres działalności obejmuje: utrzy­manie czystości i porządku na terenie miasta, usuwanie nieczystości, utrzymanie dróg, zieleni, zabezpieczenie i utrzymanie studni. W 1955 r. uruchomienie zakładu gazownictwa bezprzewodowego. W 1958 r. wybudowanie pierwszego w mieście blo­ku komunalnego. Od 1961 r. przejęcie do prowadzenia targowiska miejskiego i rzeźni miejskiej. W 1962 r. powołanie zakładu wodociągów i kanalizacji, w 1964 r. – zakładu pogrzebowego, w 1968 r. – zakładu zieleni miejskiej, rozpoczęcie własnej upra­wy kwiatów i krzewów, w 1976 r. – uruchomienie dwóch tras komunikacji miejskiej (od 1984 r. 13 linii). W 1976 r. połączenie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 1986 r. odłączenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, w 1991 r. – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Zakładu Zieleni. Od 1997 r. pod obecną nazwą jako jednoosobowa spółka Miasta Suwałki. W 2003 r. utworzenie z części majątku przedsiębiorstwa Zakładu Usług Komunalnych. Obecnie w strukturze przedsiębiorstwa są cztery duże zakłady: komunikacji miejskiej, oczyszczania miasta, inżynierii miejskiej i remontu taboru. Uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2006 r.