Zespół Szkół nr 5 w Suwałkach

Początki działalności szkoły w 1926 r. . Utworzono wówczas Państwową Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową.

W ciągu lat zmieniał się profil placówki wraz ze zmianami w systemie oświaty i struktury organizacyjnej. Obecny Zespół Szkół nr 5 kon­tynuuje tradycje szkół z okresu przedwojennego: Państwowego Gimnazjum Mechanicznego, Państwowej Szkoły Mechanicz­nej, Gimnazjum Mechanicznego oraz po drugiej wojnie światowej: Technikum Mechanizacji, Zasadniczej Szkoły Metalowej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Mechanicznego i Zespołu Szkół Technicznych. Zasługi i osiągnięcia w kształ­ceniu zawodowym kadr dla zakładów pracy w Suwałkach i regionie. Placówka kształci na wysokim poziomie młodzież przy uwzględnieniu potrzeb lokalnego rynku pracy oraz standardów europejskich. Liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte przez uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz regularnie otrzymywane przez nich stypendia premiera rządu. Certyfikat „Szkoły z klasą” w uznaniu osiągnięć w dziedzinie edukacji i wychowania. Zespół uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2006 r.