1. Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Na podstawie Uchwały nr XXV/322/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli dotacji celowych dla rodzinnych ogródków działkowych ogłaszany jest nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałki na dany rok, przeznaczonej w szczególności na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z rodzinnego ogrodu działkowego przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego rodzinnego ogrodu działkowego, położonego na terenie Miasta Suwałki. Następnie powołana komisja rozpatruje wnioski o udzielenie dotacji celowej i po zaakceptowaniu wniosków zawierane są umowy z poszczególnymi ogrodami na realizację zadań. W budżecie Miasta Suwałk w roku 2017 i 2018 zostało przeznaczone po 100 tys. zł na realizację tych zadań.


2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla remontujących elewacje

 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy budynków frontowych wybudowanych do 31 grudnia 1950 r.,
 2. Remont elewacji rozpoczęty nie wcześniej niż po 1 stycznia 2017 r. i ukończony do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zawiadomienie organu podatkowego na druku stanowiącym załącznik do uchwały i złożenie wymaganych uchwałą dokumentów,
 4. Zawiadomienie i dokumenty należy złożyć w terminie do 31 grudnia roku podatkowego, poprzedzającego rok, w którym po raz pierwszy przysługuje prawo do zwolnienia,
 5. Zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym zakończono remont elewacji, przez okres nie dłuższy niż 5 lat,
 6. Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynku lub jego części, podatnik może uzyskać na podstawie uchwały tylko jeden raz,
 7. kwota zwolnienia nie może przekroczyć równowartości 50% wydatków na przeprowadzenie remontu elewacji sfinansowanych z własnych środków podatnika,
 8. Do poniesionych wydatków zalicza się wydatki brutto, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT), do poniesionych wydatków zalicza się wydatki netto.
 9. W odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą, zwolnienie stanowi pomoc de minimis,
Zwolnienie nie dotyczy:
 • budynków, na które w ciągu ostatnich 10 lat ze środków budżetu Miasta Suwałk udzielono dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki,
 • gdy remont elewacji wykonano z pominięciem wymogów wynikających z przepisów Prawa budowlanego i stanowiących samowolę budowlaną,
 • podatników, u których na dzień złożenia zawiadomienia o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- posiada zaległości wobec budżetu Miasta Suwałk za okres dłuższy niż 6 miesięcy, poprzedzające złożenie zawiadomienia o spełnieniu warunków do zwolnienia,
- posiadają zaległości wobec budżetu Miasta Suwałk przekraczające kwotę 500 zł.

Podstawy prawne:

3. Dotacje na zabytki

Dotacje na zabytki udzielane są z budżetu Gminy Miasto Suwałki na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz niezaliczone do sektora finansów publicznych jednostki organizacyjne, które posiadają tytuł prawny do zabytku i finansują prowadzenie prac. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie remontu elewacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej zabytkowego budynku, jak również opracowanie projektu budowlanego tych remontów. Zgodnie z ww. uchwałą wnioski w kolejnym naborze należy składać w terminie do dnia 15 marca 2019 r.


4. Program ,,Ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki"

Urząd Miejski w Suwałkach realizuje obecnie program “Ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”. Prezydent Miasta Suwałk w styczniu ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Suwałk, na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w ramach ww. programu. Do ubiegania się o dotację uprawnione są: osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków (jednorodzinnych i wielorodzinnych) położone na terenie miasta Suwałki.

Dotacja może być udzielona, na wniosek, na dofinansowanie kosztów następujących zadań:
1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
b) podłączenie do sieci gazowej
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych.

Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania, w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, wynosi – 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł brutto.

Termin składania wniosków: 15 lutego – 31 marca każdego roku. Szczegóły w Uchwale Nr XIII/152/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki" i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu.”