Sesja Online
 

Porządek LIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 7 listopada 2018 r. w sali obrad nr 26  godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku  obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LII/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 października 2018 roku.  
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia  17 października 2018 r. 
 5. Uzupełnienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach za okres 2014-2018.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Suwałki za rok szkolny 2017/2018. 
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020”.
 8. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Klasztorna w Suwałkach.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta  na  2018 rok. 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na rozpatrzenie nadzorcze nr NK-II.4131.70.2018.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.
 18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie obrad.


Android (Uwaga na transfer danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream