Sesja Online

Do poprawnego oglądania transmisji sesji zalecana jest przeglądarka Firefox (https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/) z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player (https://get.adobe.com/pl/flashplayer/). 

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15:30 w sali obrad nr 26  w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1. 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr VI/2019 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2019 roku. 
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej  w Suwałkach od dnia 27 marca 2019 roku.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki za 2018 rok.
 6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2018 r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy/ Powiatu Miasta Suwałki.
 9. Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus” za okres do 31.08.2018 r.
 10. Informacja z realizacji  Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” za okres 1 wrzesień – 31 grudzień 2018 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk.
 13. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.
 15. Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania w zakresie wdrożenia procedur zmierzających do dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Suwałki.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016–2020.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy aresztem śledczym i obszarem leśnym w Suwałkach.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską i Świerkową w Suwałkach.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sianożęć – Sobolewo złoża w Suwałkach.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Suwałki na 2019 r. oraz określenia sezonu kąpielowego.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki.
 27. Wnioski i oświadczenia radnych.
 28. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach..


Android (Uwaga na transfer danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream