Do poprawnego oglądania transmisji sesji zalecana jest przeglądarka Firefox (https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/) z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player (https://get.adobe.com/pl/flashplayer/). Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 18 marca 2020 r. o godz. 15:00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XVIII/2020 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lutego 2020 roku.
4. Przyjęcie protokołu nr XIX/2020 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 2 marca 2020 roku.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 lutego 2020 roku.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta Suwałki za 2019 r. (Materiał w oddzielnej książeczce)
7. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Mieście Suwałki (informacji udzielą Prezydent Miasta Suwałk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach).
8. Informacja Prezydenta Miasta Suwałki o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach o naliczeniu opłaty w 2019 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach za rok 2019 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2020. (Materiał w oddzielnej książeczce)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach oraz zmiany nazwy tej Szkoły.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „ZDROWA JESIEŃ – profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Suwałkach poprzez wyłączenie z jego struktur oddziału – Centrum Sztuki Współczesnej – Galerii Andrzeja Strumiłły i włączenia jej do samorządowej instytucji kultury – Suwalskiego Ośrodka Kultury pod nazwą – Galeria Sztuki „Stara Łaźnia”.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia/nieuwzględnienia petycji Andrzeja G.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uwzględnienia/nieuwzględnienia petycji Adama F.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym stanowiącej w całości przedmiot dzierżawy.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Klasztorna w Suwałkach.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Franciszkańskiej i 11 Listopada w Suwałkach.
21. Informacja Prezydenta Miasta o stanie gospodarki odpadami oraz jej prognoza na najbliższe lata ze szczególnym uwzględnieniem wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców za wywóz i utylizację śmieci. (Materiał zostanie dostarczony w dniu 16.03.2020 r.)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Suwałki.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2020-2021.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
28. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2021 rok.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2021 rok.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk dotyczących zniesienia sołectw.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. (Materiał w oddzielnej książeczce)
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040. (Materiał w oddzielnej książeczce)
33. Wnioski i oświadczenia radnych.
34. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.


Android (Uwaga na transfer danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1936/sesja/sesja/playlist.m3u8

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja