Do poprawnego oglądania transmisji sesji zalecana jest przeglądarka Firefox (https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/) z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player (https://get.adobe.com/pl/flashplayer/). 


Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Parku Naukowo – Technologicznym Polska Wschód przy ul. Innowacyjnej 1 w Suwałkach.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXII/2020 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 maja 2020 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 27 maja 2020 roku.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Debata nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za rok 2019. (materiał w oddzielnej książeczce, który został dostarczony 29 maja br.) oraz (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. (materiał w oddzielnej książeczce, który został dostarczony 31 marca oraz 29 maja br.) oraz (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 roku.
 11. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Suwałkach na obszarach powiatów: Sejneńskiego, Augustowskiego, Suwalskiego, za rok 2019.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Suwałki w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/154/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 r.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Teresy D. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 21. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
 22. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Android (Uwaga na transfer danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1936/sesja/sesja/playlist.m3u8

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1936/sesja/sesja