Sesja Online
 

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13:30 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1.
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr I/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 listopada 2018 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 7 listopada 2018 roku.
5. Rozpatrzenie Projektu Budżetu Miasta Suwałk na 2019 rok.
6. Rozpatrzenie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 - 2040.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
9. Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego.
10. Informacja dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie więźniów w jednostkach podległych Miastu Suwałki oraz w innych podmiotach uprawnionych do zatrudniania więźniów.
11. Informacja z konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2018 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki oraz określenia maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obwiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk na rzecz Województwa Podlaskiego.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmodyfikowanego „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/376/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Piaskowej i Dąbrówka w Suwałkach.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu Krzywólka w Suwałkach.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. .
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Suwałk.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Suwałkach oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu przyjęć obywateli przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach w latach 2018 – 2023.
30. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach;
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.
31. Wnioski i oświadczenia radnych.
32. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.


Android (Uwaga na transfer danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream