Ogłoszenia

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na własność


Prezydent Miasta Suwałk informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716, ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Za przekształcenie nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę w wysokości równej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata będzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez Prezydenta Miasta Suwałk, stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Na podstawie art. 7 ust. 10 przytoczonej ustawy od wniosku o wykreślenie wpisu roszczenia pobiera się opłatę stałą w wysokości: 250 zł - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, 75 zł - w pozostałych przypadkach.
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, Sąd w dziale III księgi wieczystej nie dokona wpisu roszczenie o opłatę.
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Prezydentowi Miasta Suwałk na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20-to letniego okresu.
 W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:
1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
 
 
Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. 87 562-80-37 i 87 562-80-38 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach