Ogłoszenia

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:

1. oznaczona działką nr 33914/19 o powierzchni 0,0886 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, wchodząca w skład nierucchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 25 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 25 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.
Cena wywoławcza: 118 000 zł brutto (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych).
Wadium: 11 800 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych).
 
2. oznaczona działką nr 33914/20 o powierzchni 0,0885 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Stanisława Wypiańskiego, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 25 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 25 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.
Cena wywoławcza: 118 000 zł brutto (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych).
Wadium: 11 810 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset dziesięć złotych).
 
3. oznaczona działkami nr 33915/10 i 33914/21 o łącznej powierzchni 0,0885 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Działki o łącznej powierzchni 0,0885 ha przeznaczone są do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 25 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 25 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.
Cena wywoławcza: 118 000 zł brutto (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych).
Wadium: 11 820 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).
 
4. oznaczona działką nr 33915/11 o powierzchni 0,0884 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 25 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 25 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.
Cena wywoławcza: 118 000 zł brutto (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych).
Wadium: 11 830 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych).
 
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 26.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 23 listopada 2020 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
-       złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
-       w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
-       w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
-       w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
 W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
 Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
 Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, telefon (87) 562-81-41.