Ogłoszenia

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 12395 o powierzchni 0,0852 ha, położonej przy ul. Andrzeja Wajdy w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00032246/2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są
w Obwieszczeniu Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LIV/601/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z drogi publicznej ul. Andrzeja Wajdy, oznaczonej
na rysunku planu konturem 5KD-D, urządzonej, uzbrojonej w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność drogi koniecznej o powierzchni 0,0146 ha na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 11413
w zakresie oznaczonym na załączniku nr 1.

Cena wywoławcza: 286 200,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych).
Wadium: 28 620,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 14 października 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.  Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu
  • z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.