Ogłoszenia

Ogłoszenie

 
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działkami nr 11269/14 i 11305/3 o łącznej powierzchni 0,0662 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00032070/7. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna, wodociągowa i ciepłownicza. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Ponadto Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci:
- wodociągowej - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci sieci wodociągowej oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy sieci wodociągowej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.;
- ciepłowniczej – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie swobodnego dostępu - dojścia i dojazdu, tj. korzystania przez PEC w Suwałkach z nieruchomości wyżej opisanej, oznaczonej nr geodezyjnym 11269/14 i 11305/3 objętej księgą wieczystą SU1S/00032070/7, w celu naprawy, remontu, konserwacji i modernizacji oraz rozbudowy istniejących na nieruchomości urządzeń służących do przesyłu energii cieplnej. Zobowiązany będzie również do powstrzymania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych, w szczególności powstrzymywania się od dokonywania w odległości 1,5 m od sieci ciepłowniczej jakichkolwiek nasadzeń drzew i krzewów głęboko korzeniących się oraz lokalizowania obiektów w sposób trwale związany z gruntem, jak również innych działań lub zaniechań, które mogłyby spowodować uszkodzenie urządzeń przesyłowych. Na działce o nr geodezyjnym 11269/14 znajduje się sieć ciepłownicza preizolowana o średnicy 2x219,1/355/315 mm i długości 17,2 mb oraz o średnicy 2x26,9/110 mm i długości 2,8 mb. Na działce o nr geodezyjnym 11305/3 znajduje się sieć ciepłownicza preizolowana o średnicy 2x219,1/355/315 mm i długości 17,9 mb oraz o średnicy 2x26,9/110 mm i długości 2,5 mb.
W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej pierzejowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Południe” w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku.

Cena wywoławcza: 220 000,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
Pierwszy przetarg w dniu 01 lipca 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg w dniu 24 sierpnia 2022 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 14 października 2022 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.  Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.


W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.