Ogłoszenia

Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk
 
Prezydent Miasta Suwałk informuje, że od dnia 23 września do 14 października 2022 r. w Urzędzie Miasta Suwałk przy ul. Adama Mickiewicza 1, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).
 
Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:
- posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
- ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
- posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
- ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
- ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
- mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Suwałk,
- złożą wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
 
Wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- adres do korespondencji;
- informacje o wykształceniu.
 
Do wniosku dołącza się:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
- oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
- oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.
 
Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 
Informacji udziela p. Karol Mączkowski – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach – 87 562 81 73.
 
Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania w Urzędzie Miasta Suwałk przy ul. Adama Mickiewicza 1 przy wejściu do budynku.