Ogłoszenia

Ogłoszenie o ofercie zadania publicznego “Innowacyjni”

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „INNOWACYJNI” zgłoszona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Sportów Walki i Rekreacji „Wojownicy”, Biała Woda 32B, 16-402 Biała Woda.

Uznaje się celowość realizacji zadania publicznego z zastrzeżeniem, że koszt zakupu suchego prowiantu z dotacji Miasta Suwałki będzie nie wyższy niż 120,00 zł. W związku z powyższym uznaje się celowość przyznawania dotacji w wysokości 2.500,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 20 września 2018 r. pocztą elektroniczną na adres egibowicz@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki