Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w  dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.


  1. działka nr geod: 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00025924/7, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 1,4776 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0850 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,7591 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,0480 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października  2016 r., opublikowaną  w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada  2016 r. poz. 4261, przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 61P – tereny projektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego ustala się funkcję produkcji rolnej z zakresu ogrodnictwa i upraw szklarniowych, z zakazem hodowli zwierząt i inwentarza i w konturze o symbolu 62ZN – tereny projektowanej zieleni izolacyjnej. Dopuszcza się użytkowanie terenu do prowadzenia produkcji rolniczej, zieleni przydomowej, ogrodów i sadów. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych). Wadium w wysokości 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych).
  2. działka nr geod: 32800/2 o powierzchni 1,2423 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00039282/5, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,0468 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1955 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 17 listopada 2016 r. poz. 4261) przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 61P – tereny projektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. W zakresie  przeznaczenia dopuszczalnego ustala się funkcję produkcji rolnej z zakresu ogrodnictwa i upraw szklarniowych, z zakazem hodowli zwierząt i inwentarza i w konturze o symbolu 62ZN – tereny projektowanej zieleni izolacyjnej. Dopuszcza się użytkowanie terenu do prowadzenia produkcji rolniczej, zieleni przydomowej, ogrodów i sadów. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych). Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 10 30  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 22 października 2018 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.


Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki  Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.