Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Posiedzenie nr 24/2020 Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz online za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie Protokołu nr 23/2020 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
odbytego w dniu 1 grudnia 2020 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasta Suwałki.
3. Wolne wnioski.

11
Grudzień