Ogłoszenia

Zapowiedź Sesji Rady Miejskiej w Suwałkach

Prezentujemy porządek LI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w dniu 25 września  2018 r. o godz.10.00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku
 3. Przyjęcie protokołu nr L/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2018 roku.  
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia  30 sierpnia 2018 r. 
 5. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku.
 6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach za okres kadencji 2014-2018.
 7. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2018 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Suwałk.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk”.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk na rzecz Województwa Podlaskiego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości z zasobu Gminy Miasta Suwałk w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty świadczenia pieniężnego.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości z zasobu Gminy Miasta Suwałk w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty odszkodowania.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Suwałk.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Alicji K. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2018 rok. 
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038. 
 24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Zamknięcie obrad.

 
ZAWIADOMIENIE NA SESJĘ