Ogłoszenia

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach we wrześniu 2020

Posiedzenie nr 21/2020 Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy
ul. Mickiewicza 1.   
 
   
Proponowany porządek posiedzenia:
1.      Przyjęcie Protokołu nr 20/2020 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 czerwca 2020 r.
2.      Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.
4.      Wolne wnioski.
 
 
Posiedzenie nr 23/2020 Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 21 września 2020 r. o godz. 16:45 sala 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
 

Proponowany porządek posiedzenia:
 
1.     Przyjęcie Protokołu nr 22/2020 z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r.
2.     Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
4.     Rekomendacje wypracowane przez Zespół do spraw analizy wyników egzaminów zewnętrznych, powołany zarządzeniem nr 308/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 sierpnia 2019 r. wraz z informacją na temat wdrożenia tych rekomendacji.
5.     Wolne wnioski.
 
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach Posiedzenie nr 21/2020 Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 23 września 2020 r. (środa) o godz. 15:45  w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy
ul. Mickiewicza 1.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 
1.      Przyjęcie Protokołu nr 20/2020 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństw odbytego w dniu 21 lipca 2020 r.
2.      Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.
4.      Sprawozdanie za lata 2018-2019 z realizacji Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2016-2020 w Mieście Suwałki.
5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
8.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
9.      Wolne wnioski.


Posiedzenie nr 23/2020 Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 23 września 2020r. o godz. 16:30 sala nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 
1.      Przyjęcie protokołu nr 22/2020 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 22 lipca 2020 r.
2.      Zaopiniowanie wniosku o przyjęciu do planu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk.
3.      Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Aleksandry Piłsudskiej do kategorii dróg gminnych.
6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia do kategorii drogi powiatowej.
8.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.
9.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki wchodzących w skład aglomeracji Suwałki przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Suwałki.
10.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
11.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach.
12.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Piaskową, rzeką Czarną Hańczą i granicami administracyjnymi miasta Suwałk.
13.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów rekreacyjnych nad zalewem Arkadia w Suwałkach.
14.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej
w Suwałkach.
15.  Wolne wnioski.
 

Posiedzenie nr 24/2020 Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 24 września 2020 r. o godz.15:30 sala 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1.          Przyjęcie protokołu nr 23/2020 z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 23 lipca 2020 r.
2.          Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
3.          Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
4.          Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5.            Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Piaskową, rzeką Czarną Hańczą i granicami administracyjnymi miasta Suwałk.
6.            Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów rekreacyjnych nad zalewem Arkadia w Suwałkach.
7.            Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej
w Suwałkach.
8.          Informacja z wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku. (Materiał został dostarczony
w dniu 27.08.2020 r.)
9.          Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 r.
10.          Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata  2020-2040.
11.          Wolne wnioski.

Posiedzenie nr 11/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach, które odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 11:30 (przed sesją) w sali 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1.     Przyjęcie protokołu nr 10/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2020 r.
2.     Przyjęcie protokołu z kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych
w Żłobku Miejskim w Suwałkach.
3.     Wolne wnioski.