Aktualności

_

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk o wydłużeniu terminu naboru wstępnych wniosków do  dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 
W związku ze zmianą terminu naboru wniosków do konkursu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,  Miasto Suwałki wydłuża termin do 20.02.2023r. do godz. 16.00 naboru wstępnych wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
I.Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto Suwałki może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Miasto dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W ramach konkursu do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto Suwałki planuje złożenie 5 wniosków o udzielenie dotacji.

W przypadku otrzymania przez Miasto dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.
Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Suwałki uwzględniając następujące kryteria:
a) walory zabytkowe i architektoniczne obiektu,
b) znaczenie planowanych prac dla stanu obiektu oraz dla wizerunku miasta,
c) udokumentowana dotychczasowa dbałość wnioskodawcy o zabytek.
 
II.Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, posiadającym tytuł prawny do zabytku.
 
III.Dotacja może zostać przyznana na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w szczególności:
1)      sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2)      przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3)      wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4)      opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5)      wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6)      sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7)      zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8)      stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9)      odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12)  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15)  działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 
 IV. Zasady składania wstępnych wniosków do dofinansowania:  
1)   wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki; 
2)   do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk nr 13/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.;
3)   wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii: 
a)     do 150 000 złotych, 
b)    do 500 000 złotych,
c)     do 3 500 000 złotych.

Wypełnione formularze wniosków składa się:
- osobiście w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
4)   Formularze wniosków składa się  w terminie  od 17 stycznia 2023 r. do dnia 20 lutego 2023 r. do godz. 16:00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 6).
5)   Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
6)   Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
7)   Do wniosku należy dołączyć:  
- wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
-  dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku oraz zgoda współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, na której znajduje się zabytek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem.

Więcej informacji udziela Wydział Rzowoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach: tel. 87 562 81 36, mail: rfz@um.suwalki.pl
 
Szczegółowe warunki o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Suwałk nr 13/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. dostępnego pod adresem:
https://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-13-2023-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wstepnych-wnioskow-o-dofinansowanie-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow.html
 
oraz

w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Suwałk nr 24/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. dostępnego pod adresem:
https://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-24-2023-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-132023-prezydenta-miasta-suwalk-z-13-stycznia-2023r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wstepnych-wnioskow-o-dofinansowanie-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow.html

Zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się  pod adresem:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

16
Styczeń