Aktualności

-

Miasto Suwałki wspólnie z Gminą Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstał projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”. Przedmiotowy dokument będzie służył realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych obu samorządów w perspektywie finansowej 2021-2027.

Projekt przedmiotowego dokumentu jest opracowywany w oparciu o model uspołeczniony, z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych.

Dlatego też serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad strategią, a w szczególności do podzielenia się swoimi uwagami nt. dokumentu.

W dniu 26.10.2023r. o godz. 16:00 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1 odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii.

Spotkanie konsultacyjne w trybie on-line odbędzie się w dniu 15.11.2023 r. o godz. 16:00. Osoby zainteresowane spotkaniem są proszone o wysłanie informacji o gotowości do uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl do dnia 14.11.2023 r do godz. 16:00. Mailem zwrotnym zostanie wysłany link do logowania na spotkanie.

Link: https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/obwieszczenie-o-spotkaniu-konsultacyjnym-15-11-2023.html

Linki do konsultacji dokumentu wraz z konsultacjami prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”.
 
https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/obwieszczenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-zit-mof-suwalk-do-roku-2030.html
 
https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/organizacje-pozarzadowe-sek/OP_konsultacje_spoleczne_sek/obwieszczenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-rozwoiu-ponadlokalnego-zit-mof-suwalk-do-roku-2030.html

Uwagi można dodatkowo zgłaszać w formie:

1. Uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania ze strony BIP i ze strony internetowej www.um.suwalki.pl z zakładki: Dla mieszkańca/Obywatelskie Suwałki/Konsultacje społeczne/ - wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl
2. Zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania ze strony BIP i ze strony internetowej www.um.suwalki.pl z zakładki: Dla mieszkańca/Obywatelskie Suwałki/Konsultacje społeczne/
-  wypełnione formularze należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z dopiskiem „Strategia ZIT MOF” lub dostarczyć do Kancelarii Głównej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (hol główny)
 
Projekt Strategii jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, przy ul. Mickiewicza 1, w pokoju nr 130.

23
Październik