Aktualności

Trwa postępowanie dot. strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Suwałk.

Zamieszczamy komunikat dot. trwającego postępowania administracyjnego dot. strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Suwałk.

Powołując się na przepis art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, 2185) informuję, iż dnia 20 marca 2023 r. na stronie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku https://wuozbialystok.bip.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/suwalki-zawiadomienie-pwkz-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego.html zostało zamieszczone zawiadomienie o wszczęciu, na wniosek Prezydenta miasta Suwałk z dnia 20 lutego 2023 r. l. dz. AGP.RU.6724.27.2023, postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 24 stycznia 1957 r. znak: Kult.V-2b-8-85-57 o wpisaniu do rejestru zabytków terenu części powiatowego miasta Suwałk.

Wniosek Prezydenta Miasta Suwałk został wystosowany w odpowiedzi na pismo Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2022 r. l. dz. S.510.111.2022.JK informujące, iż sprawy dotyczące ochrony zabytkowego układu urbanistycznego miasta Suwałki rozpoznawane będą w oparciu o decyzje: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 24 stycznia 1957 r. znak: Kult.V-2b-8-85-57, oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 15 maja 1979 r. znak: KL.WKZ 534/31/d/79. W załączeniu mapa śródmieścia Suwałk z naniesionymi granicami stref ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta.

Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na terenie wpisanym do rejestru zabytków mogą składać wnioski i dowody w ww. sprawie oraz zapoznać się z materiałem dowodowym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23.

Termin składania wniosków, z uwagi na art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, licząc 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, mija 3 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z przepisem art. 73 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

27
Marzec