Aktualności

Wyprawka szkolna 2013/2014

Prezydent Miasta Suwałki informuje, że uczniowie suwalskich szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup podręczników, z których będą korzystać w roku szkolnym 2013/2014.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się uczniowie rozpoczynający naukę w:

-        w klasach I-III szkoły podstawowej,

-        w klasie V szkoły podstawowej,

-        w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

-        uczniowie niepełnosprawni tj. słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww., posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ubieganie się o dofinansowanie na zakup podręczników jest możliwe na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 818) oraz zarządzenia nr 907/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 lipca 2013 r.

Załącznik do informacji

Zarządzenie - Wyprawka szkolna 2013

25
Lipiec