Aktualności

X sesja Rady Miejskiej w Suwałkach

Porządek X sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 29 lipca 2015 r. o godz. 10:00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr IX/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 roku.
 4. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 25 czerwca 2015 roku.
 5. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Suwałki na lata 2012 - 2015, za lata 2013 – 2014.

(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za I półrocze 2015 r.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Suwałk.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu „Suwalska RODZINA PLUS”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za pobyt w Hostelu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Suwałkach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Suwałkach.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały
  nr LIV/602/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałk.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu Krzywólki w Suwałkach.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Jana B. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nauczycielek przedszkola na działalność Dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
 19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie obrad.

 

 

28
Lipiec