Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Prezentujemy porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego  w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, oraz on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 
1.     Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2.     Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu nr XXXI/2021 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2021 roku.
4.     Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 28 kwietnia 2021 roku.
5.     Wnioski i oświadczenia radnych.
6.     Debata nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za rok 2020.
(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk.
8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.
10.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2020 rok. (Materiał w oddzielnej książeczce)
11.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. (Materiał w oddzielnej książeczce)
12.    Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa" w Suwałkach.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej w Suwałkach, ul. Szkolna 2, funkcjonującej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach, liczby punktów za te kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Dąbrówka
w Suwałkach.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji w sprawie ustawienia Ścieżki Edukacji Ekologicznej oraz przejście na papier ekologiczny.
20.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok.
21.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021-2040.
22.     Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
23.    Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

24
Maj