Aktualności

/\

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1094) i w związku z uchwałą Nr LIV/704/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu założeń do Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Suwałki.
Celem Planu jest podnoszenie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz efektywnego funkcjonowania miasta w warunkach zmieniającego się klimatu. Informacje o dokumencie zamieszczono w załączniku do niniejszego Obwieszczenia.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia to jest do dnia 15 lutego 2024 r. w formie:

  • pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1,  pokój nr 210;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres os@um.suwalki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Suwałk.

25
Styczeń