Aktualności

III Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach (26 czerwca br.)

Informujemy, że III sesja Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej im. Józefa Gajewskiego nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
 
Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr II/2024 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 maja 2024 r.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 maja 2024 roku.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Debata nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za rok 2023. (Raport dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Suwałk.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. (Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2024 rok. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Suwałkach oraz ustalenia Cennika opłat.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Suwałk oraz na terenie gminy Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zielona Górka w Suwałkach.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w części obejmującej obszar ograniczony ulicami: Utratą, Sejneńską, rzeką Czarną Hańczą oraz terenem kolejowym w Suwałkach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w części obejmującej obszar ograniczony ulicami: Utratą, Sejneńską, Przytorową oraz terenem kolejowym w Suwałkach.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041.
19. Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk.
20. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

21
Czerwiec