Aktualności

Miasto ogranicza wydatki

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza nie pozostanie bez wpływu na finanse Miasta Suwałki. Wstępny rachunek ubytku dochodów budżetowych miasta wyniesie nawet kilkadziesiąt milinów złotych. Dlatego też Prezydent Suwałk w porozumieniu z Radnymi Rady Miejskiej postanowił wdrożyć pierwsze działania oszczędnościowe.

 - Przewidywane znaczne ograniczenie działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w naszym mieści wpłynie negatywnie nie tylko na ich sytuację finansową oraz pracowników zatrudnionych w tych firmach – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk- Miasto odczuje również skutki tych procesów poprzez zmniejszenie wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat wnoszonych do budżetu miasta - dodaje Prezydent Suwałk.

Przede wszystkim ograniczone zostaną wpływy z udziałów w podatkach państwowych  tj. PIT i CIT oraz podatku od nieruchomości i środków transportowych. Zmniejszeniu ulegną również zaplanowane wpływy z tytułu korzystania z usług jednostek miejskich takich jak Aquapark, pływalnie, sale gimnastyczne oraz czynsze z lokali użytkowych będących własnością miasta.

Wstępny rachunek ubytku dochodów budżetowych miasta z ww. tytułów wyniesie nawet kilkadziesiąt milinów złotych.

Prognozowany ubytek dochodów budżetowych (główne źródła)

1. podatek od nieruchomości od osób prawnych - 3,3 mln zł,
2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 mln zł,
3. podatek od środków transportowych (II rata) - 1,45 mln zł,
4. dochody OSiR (jeden kwartał) - 1,28 mln zł,
5. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 20% - 16,5 mln zł,
6. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 50% - 2,18 mln zł,
7. pozostałe - 1 mln zł

Razem: 26,71 mln zł

W celu zapewnienia możliwości finansowania obligatoryjnych zadań własnych miasta podjęto następujące decyzje:
 • zawieszono wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń w miejskich jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury, które nie wprowadziły ich do dnia 26 marca br.,
 • wstrzymano realizację inwestycji finansowych wyłącznie ze środków własnych miasta (rozstrzygnięcia przetargów) :
  1         Dotacje dla ogrodów działkowych - 100 000,00 zł        
  2         Budowa drogi serwisowej - 100 000,00 zł          
  3         Rozbudowa ul. Szpitalnej - 50 000,00 zł  
  4         Rewitalizacja zabytkowej elewacji ratusza - 700 000,00 zł      
  5         Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w SP nr 10 - 700 000,00 zł         
  6         Modernizacja SP nr 9  - 500 000,00 zł        
  7         Rewitalizacja elewacji I LO - 540 000,00 zł          
  8         Fragmenty sieci energetycznych - 50 000,00 zł
  9         Napis podświetlany na Suwałki Arena - 130 000,00 zł
  10       Zakupy sprzętu dla ZDiZ - 928 600,00 zł
  11       Dotacje na rewitalizcję zabytków - 100 000,00 zł          
  RAZEM 3 898 600,00 zł

W przypadku zaistnienia prawnych możliwości, zatrzymane zostaną inwestycje Budżetu Obywatelskiego na kwotę 2 095 000 zł.

Obecnie opracowywany jest pakiet działań oszczędnościowych przede wszystkim w funkcjonowaniu jednostek budżetowych i instytucji kultury miast, które praktycznie zamknęły swoją działalność.

Rozważane jest również ograniczenie finansowania (dotacji) dla organizacji i stowarzyszeń oraz klubów sportowych.

31
Marzec